Materiały ceramiczne - omówienie - Materiały ogniotrwałe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały ceramiczne - omówienie - Materiały ogniotrwałe - strona 1 Materiały ceramiczne - omówienie - Materiały ogniotrwałe - strona 2 Materiały ceramiczne - omówienie - Materiały ogniotrwałe - strona 3

Fragment notatki:

6   MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2006 • tom LVIII ZASTOSOWANIA JACEK SZCZERBA Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wstêp Materia³y ogniotrwa³e s¹ tworzywami ceramicznymi, bez których  nie  mo¿na  przeprowadziæ  procesów  technologicz- nych odbywaj¹cych siê w wysokich temperaturach. G³ównym u¿ytkownikiem materia³ów ogniotrwa³ych jest hutnictwo ¿elaza. Globalnie na œwiecie zu¿ywa ono oko³o 65% wszystkich materia³ów ogniotrwa³ych. Pozosta³e prze- mys³y  zu¿ywaj¹  znacznie  mniejsze  iloœci  i  tak  przemys³y: metali nie¿elaznych 2–3%, cementowy i wapienniczy 4–10%, szklarski 3–4%, ceramiczny 4–7%, chemiczny 2–4 %, inne oko³o 10%. Materia³y ogniotrwa³e stanowi¹ istotny element konstruk- cyjny  przemys³owych  urz¹dzeñ  cieplnych  wp³ywaj¹cy  na czas ich eksploatacji. Dlatego bardzo wa¿nym dla trwa³oœci i  ekonomiki  ka¿dego  urz¹dzenia  cieplnego  jest  w³aœciwy dobór tych materia³ów w zale¿noœci od warunków technolo- gicznych prowadzonego w nich procesu termicznego. Tym samym  rozwój  technologii  wytwarzania  materia³ów  ognio- trwa³ych jest determinowany wymaganiami stawianymi przez ich u¿ytkowników. Nowe rozwi¹zania techniczno-technolo- giczne urz¹dzeñ cieplnych z regu³y zmieniaj¹ warunki pracy wy³o¿enia  ogniotrwa³ego.  Koniecznoœci¹  jest  tym  samym bliska wspó³praca u¿ytkowników, konstruktorów i wykonaw- ców pieców z producentami materia³ów ogniotrwa³ych. Aby ta wspó³praca by³a w³aœciwa, dobrze jest pos³ugiwaæ siê tymi samymi kryteriami podzia³u oraz posiadaæ podstawowe wia- domoœci  o  technologii  i  w³aœciwoœciach  materia³ów  ognio- trwa³ych. Podstawowe definicje dotycz¹ce materia³ów ogniotrwa³ych Materia³y  ogniotrwa³e  wed³ug  miêdzynarodowej  normy ISO 836 (2001) [1] definiuje siê jako niemetaliczne mate- ria³y  lub  wyroby  (nie  wy³¹czaj¹c  tych,  które  zawieraj¹ pewn¹  iloœæ  metalu),  których  che- miczne  i  fizyczne  w³asnoœci  umo¿li- wiaj¹ zastosowanie w œrodowisku wy- sokotemperaturowym. Tym samym w miêdzynarodowej normie dolna granica ogniotrwa³oœci  zwyk³ej  nie  jest  ju¿  wy- ró¿nikiem uznania tworzywa za materia³ MatCer MatCer Klasyfikacja materia³ów ogniotrwa³ych wed³ug zunifikowanych norm europejskich ogniotrwa³y. O jego przydatnoœci do stosowania w wy³o¿e- niu ogniotrwa³ym decyduje w du¿ej mierze œrodowisko pra- cy i z tym zwi¹zane korozyjne oddzia³ywania fazy gazowej, ciek³ej czy sta³ej. Dotychczas ogólnie przyjêtym podstawowym kryterium odró¿niaj¹cym materia³y ogniotrwa³e od innych tworzyw sto-

(…)

…³ady oznaczenia wyrobów specjalnych:
• wyrób z tlenków glinu i chromu z grupy ACr 70, ze spiekanego syntetycznego korundu i tlenku chromu, z tlenkowym wi¹zaniem ceramicznym,
• wyrób z tlenku glinu i wêgla z dodatkiem antyutleniaczy
z grupy AZS 15, ze spiekanego syntetycznego korundu
i naturalnego cyrkonu, z tlenkowym wi¹zaniem ceramicznym,
12
MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2006 • tom LVIII
• wyrób z tlenku glinu i wêgla z dodat-
kiem antyutleniaczy, z grupy AC 80/5A,
ze spiekanego naturalnego boksytu,
z wi¹zaniem organicznym, wygrzewany,
• wyrób z wêglika krzemu z grupy SiC
70, z syntetycznego wêglika krzemu, wi¹zany azotkiem krzemu,
• wyrób wêglowy z grupy C 60/M, z syntetycznego grafitu, z wi¹zaniem organicznym, utworzonym w wy¿szych temperaturach.
Wyroby izolacyjne formowane
Wed³ug normy PN-EN 1094-2…
… z Al2O3 tworzy mulit o ni¿szej temperaturze topnienia w stosunku do tlenku glinu. Z tych wzglêdów obecnoœæ dwóch tlenków w tworzywie ogniotrwa³ym
jest niepo¿¹dana. Dwutlenek cyrkonu w wysokich temperaturach odznacza siê szczególnymi w³asnoœciami, ale
przez wysok¹ cenê jego stosowanie
jest ograniczone. Z tego powodu
baza tlenkowych sk³adników dla wysoko ogniotrwa³ych materia³ów jest
ograniczona…
… PN-EN 12475-4:2001 klasyfikuje wyroby specjalne w zale¿noœci od udzia³u g³ównych sk³adników chemicznych i wyró¿nia poni¿sze typy wyrobów:
• z tlenków glinu i chromu oznaczone symbolem ACr o zawartoœci Al2O3 ³ 50% i 5% £ Cr2O3 < 50%,
• z tlenku chromu oznaczone symbolem Cr o zawartoœci
Al2O3 < 50% i Cr2O3 ³ 50%,
• z tlenków glinu, chromu, cyrkonu i krzemu oznaczone
symbolem ACrZS o zawartoœci 10% £ Cr2O3 < 80%,
5% £ Al2O3 < 60% i 10% £ ZrO2 + SiO2 < 50%,
• z tlenku cyrkonu oznaczone symbolem Z o zawartoœci
ZrO2 ³ 70% i 10% £ SiO2 < 25%,
• z tlenku cyrkonu i krzemu oznaczone symbolem ZS o zawartoœci 35% £ ZrO2 < 70%, Al2O3 < 20% i 25% £ SiO2
< 50%,
• z tlenków glinu, cyrkonu i krzemu oznaczone symbolem
AZS o zawartoœci 5% £ ZrO2 < 50%, 30% £ Al2O3 <
95% i SiO2 < 40%,
•
z tlenku glinu i wêgla…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz