Odnowa biologiczna - sauna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnowa biologiczna - sauna  - strona 1

Fragment notatki:

PDF TransformPDF TransformYYYerYerB2B2B.0B.0AAClick here to buyClick here to buywwwww .wA B B YY.com.A B BYY.com
„Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce”
Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotno  (w
zale no ci od rodzaju sauny), w którym sp dza si  od kilku do kilkudziesi ciu minut. Pobyt w
saunie ma w asno ci oczyszczaj ce cia o z toksyn, poprawiaj ce kr enie i wyrabiaj ce odporno
na choroby. Po pobycie w saunie bierze si  zwykle k piel w ch odnej wodzie.
Cech  specyficzn  ka dej sauny jest to,  e do jej budowy u yte jest drewno. W tradycyjnych
metodach budowy nie u ywa si  te  gwo dzi, tylko montuje si  poszczególne elementy u ywaj c
ko ków drewnianych. Tak te  w wielu wypadkach przygotowywane s  dost pne ju  na naszym
rynku gotowe do monta u sauny w postaci prefabrykowanej (nie tylko fi skiej produkcji),
przeznaczone do samodzielnego monta u.
Pierwotnie sauna by a miejscem k pieli, lecz poniewa  by o to jedyne czyste pomieszczenie z obfit
ilo ci  wody, s
o tak e jako miejsce porodów i leczenia chorych.
Sauna, nie jest k piel  wy cznie w gor cym powietrzu ani te  k piel  w parze, lecz specyficznym
po czeniem suchego, gor cego powietrza i wilgoci. Silny wp yw bod cowy na organizm wywiera
stosowanie temperatur kra cowych. W pomieszczeniu sauny temperatura powietrza wynosi,
bowiem 75-105°C a nawet 120°C a wod  stosowan  do och adzania si , w zale no ci od pory roku,
cechuje temperatura od 5 do 25°C, —je eli zabieg ten stosujemy na zewn trz 
ni w wodach
powierzchniowych. Wzgl dna wilgotno  powietrza waha si  przeci tnie od 5 do 20%. Jest to
powietrze bardzo suche. Aby zwi kszy  procentow  zawarto  pary wodnej do oko o 70 %, nale y
wyla  na rozpalone kamienie spor  porcj  wody. Wp yw sauny na ustrój ludzki polega, bowiem na
wytworzeniu bardzo znacznych, chocia  krótkotrwa ych ró nic temperatur oraz wilgotno ci
powietrza. One to stanowi  bod ce wywo uj ce po dane zmiany fizjologiczne w organizmie
pi cych si  ludzi.
Dlaczego powietrze rozgrzane do 100°C i wi cej nie parzy bole nie skóry za ywaj cych „sauny”?
Sprawia to w
ciwo  cia  suchych, posiadaj cych bardzo ma  pojemno  ciepln  mierzon  ilo ci
ciep a w kaloriach, potrzebn  do podniesienia temperatury jednostki masy danego cia a o 1°C.
Innymi s owy, dla podgrzania jednostki masy powietrza o 1°C wystarczy bardzo ma o ciep a, czyli
e powietrze mo e skumulowa  ciep a tego bardzo ma o. Cz owiek wytrzymuje temperatur
powietrza 100 -140 C, gdy wilgotno  wzgl dna powietrza nie przekracza 10-30%. Gdy wilgotno
ta wzrasta do 50-60%, wówczas temperatur  50-60° C wytrzymuje niewielu.
Rodzaje saun:
Sauna fi ska(mokra)
Najbardziej rozpowszechniona jest sauna fi ska, w której co pewien czas nale y polewa  wod

(…)

…. Pod wp ywem ciep a pobudzona zostaje przysadka mózgowa, uwalniane
zostaj m.in. endorfiny, które s zwi zkami morfino- podobnymi
2. Uczucie ciep a. Receptory znajduj ce si w oskrzelach i narz dach oddechowych odczuwaj
ciep o. Podpowiadaj one mózgowi, e temperatura ro nie
3. Pojawia si pot. Cia o broni si przed temperatur poprzez obfite pocenie w ilo ci od 300 do 600
a nawet 1000 ml w zale…
… w ciwej mo e by instalowany piec do sauny. Podstawowa ró nica jest zauwa alna w
wystroju.
nia rzymska wymaga tak e znacznie wi kszej powierzchni oraz kubatury. ciany
ni
rzymskiej nie s wyk adane drewnem. Jako wyk adziny stosuje si przede wszystkim p yty
kamienne (g ównie marmur, rzadziej granit lub bazalty). Mo na równie stosowa ceramiczne p ytki
azienkowe. Niezb dna jest jednak znacznie wi ksza ni…
… doskonali reakcje
termoregulacyjne ustroju, doprowadzamy do ich rozregulowania.
Wskazania
• Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu, przewlek e reumatoidalne zapalenie
stawów, zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa
• Nawracaj ce choroby pulmonoloiczne: astma oskrzelowa, przewlek e zapalenie oskrzeli
• Choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone), niedro no t tnic…
… wytrzymuje temperatur
powietrza 100 -140 C, gdy wilgotno wzgl dna powietrza nie przekracza 10-30%. Gdy wilgotno
ta wzrasta do 50-60%, wówczas temperatur 50-60° C wytrzymuje niewielu.
Rodzaje saun:
Sauna fi ska(mokra)
Najbardziej rozpowszechniona jest sauna fi ska, w której co pewien czas nale y polewa wod
kamienie (z regu y spore z omy granitu), które u one s na szczycie pieca. Ka dorazowe polanie…
… wykorzystywane s ceramiczne promienniki podczerwieni. Z systemu g bokiego wnikania
ciep a do organizmu dzi ki podczerwieni mo e korzysta ka dy.
O bezpiecze stwie u ytkowania wiadczy te to, e kabiny podczerwone emituj ciep o bardzo
podobne do energii cieplnej pochodz cej ze s
ca, a tak e tej, któr produkuje nasze cia o,
spalaj c substancje energetyczne w celu utrzymania odpowiedniej temperatury. Poddane dzia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz