Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5334
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I - strona 1 Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I - strona 2 Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ METEOROLOGICZNYCH
Zmienność pogody środowiska atmosferycznego wywołują współdziałające czynniki min.:
Meteorologiczne; Geograficzne; Kosmiczne; Antropologiczne.
KLIMATOLOGIA - to nauka zajmująca się badaniem układów stanów pogody w przekroju wieloletnim - czyli klimatu;
METEOROLOGIA - należy do nauk geograficznych, gdzie na szeroką skalę stosuje się badania instrumentalne. Bada stany atmosfery, zachodzące w niej zmiany, poszukuje przyczyn tych zmian i wyjaśnień ich, zajmuje się prawidłowościami rządzącymi ich przebiegiem;
POGODA - to chwilowy stan atmosfery nad danym obszarem i w danym czasie, określa zespół powiązanych ze sobą elementów meteorologicznych - zwanych elementami pogody.
AGROMETEOROLOGIA - bada związki pomiędzy oddziaływaniem czynników meteorologicznych, a wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin;
BIOMETEOROLOGIA - bada wpływy czynników meteorologicznych na zwierzęta i ludzi.
PODSYSTEMY SŁUŻB METEOROLOGICZNYCH
Podsystem I obejmuje wyniki i obserwacje:
-z sieci stacji meteorologicznych dostarczających codziennych informacji o warunkach pogody i temperaturze gleby;
-Z sieci posterunków rolniczo-meteorologicznych.
Podsystem II - obejmuje przetwarzanie uzyskiwanych wyników pomiarów i obserwacji meteorologicznych,
- opracowuje dla wydzielonych regionów glebowo-klimatycznych bieżących informacji oraz krótko- i długoterminowych prognoz meteorologicznych
Podsystem III - obejmuje przekazywanie użytkownikom (przez radio, telewizję, specjalne komunikaty itp.) krótko- i długoterminowych prognoz meteorologicznych, zawierających min informacje o niekorzystnych zjawiskach metrologicznych.
Prognozy pogody najczęściej dzieli się ze względu na:
Horyzont czasowy zjawiska, wyróżniając prognozy: perspektywiczne, długo- średnio- i krótkoterminowe;
Charakter i strukturę zjawiska, wyróżniając prognozy: proste i złożone, jakościowe i ilościowe;
Zasięg terenowy: ogólnokrajowe, regionalne, lokalne;
Cel prognozy: ostrzegawcze, badawcze, normatywne, efektywne in.
SCENARIUSZE ADAPTACJI POLSKIEGO ROLNICTWA DO ZMIAN KLIMATU
1. Klimat wilgotny i ciepły
- Opady wyższe o 20%, do 700 mm;
- Temperatura wyższa o 20C;
- Stężenie CO2 450 ppm;
2. Klimat wilgotny i bardzo ciepły
- Opady wyższe o 20%, do 700 mm;
- Temperatura wyższa o 4 0C;
- Stężenie CO2 600 ppm.
3. Klimat suchy i ciepły
- Opady niższe o 20%, do 450 mm;
- Temperatura wyższa o 20C;
- Stężenie CO2 450 ppm;
4.Klimat suchy i bardzo ciepły - Opady niższe o 20%, do 450 mm;
- Temperatura wyższa o 4 0C;
- Stężenie CO2 600 ppm.


(…)

… = e/E * 100 % (J. = 100% to powietrze nasycone); wilgotność bezwzględna (d) to gęstość pary wodnej zawartej w powietrzu, wyrażona liczbą g w 1 m3 [g m-3];
 niedosyt wilgotności ∆ = E - e [hPa; mm Hg];
wilgotność właściwa to ilość pary wodnej w 1 kg powietrza [g/kg]
q = 622 * e * (p - 0,378 e)-1
temperatura punktu rosy Td - to temp. gdy E = e .
Przyrządy do pomiary wilgotności - HIGROMETRY - opierają się na zjawisku pochłaniania pary wodnej, lub przy ich konstruowaniu wykorzystano zależność intensywności parowania od niedosytu wilgotności - na tej zasadzie działa PSYCHROMETR AUGUSTA I ASSMANA.
USŁONECZNIENIE To czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Zależy od:
- Długości dnia;
- Wielkości zachmurzenia ogólnego nieba, dlatego wyróżnia się usłonecznienie…
… przez zawiesiny znajdujące się w powietrzu.
-Absorpcja selektywna - polega na pochłanianiu tylko fal o określonych długościach. Ulegają jej głównie fale długie leżące w podczerwieni widma słonecznego - pochłaniane są przez parę wodną, CO2 i w niewielkim stopniu przez tlen.
Większe straty w natężeniu promieniowania ponoszone są w wyniku rozpraszania - rodzaj energii nie ulega zmianie - ale kierunek padania…
… i automatyczną, również całodobowe wizualne o zmniejszonym zakresie - temperatura max i min, wielkość opadów;
V RZĄD - posterunki opadowe - z aparaturą standardową i automatyczną - wykonujące w jednym terminie pomiar wielkości opadu, czasami obserwacje uzupełniające.
Pomiary dotyczą:
Ciśnienia atmosferycznego; Temperatury powietrza i gruntu; Wilgotności powietrza; Parowania; Zachmurzenia nieba; Opadów…
…). WIELKOŚCI OKREŚLAJĄCE STAN ATMOSFERY:
Temperatura; ciśnienie; wilgotność względna; zachmurzenie nieba; opady i osady atmosferyczne; prędkość i kierunek wiatru; usłonecznienie
TEMPERATURA:
to jeden z najważniejszych elementów pogody; jest wielkością fizyczną określającą stopień nagrzania ciała; wyrażana w skali Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita. Przeliczanie jednostek:
t0C = (t0F - 32)
t0F = t0C + 32
T K…
… = t0C + 273;
t0C = T K - 273.
PAROWANIE - EWAPOTRANSPIRACJA
Obejmuje: parowanie z powierzchni gleby, transpirację roślin i intercepcję (parowanie wody opadowej); W procesie parowania zachodzą równocześnie:
1.Oderwanie z powierzchni parującej cząstek cieczy;
2.Powrót cząstek cieczy z otaczającego powietrza do powierzchni parującej.
Na prędkość parowania wpływają:
1.Kształt powierzchni parującej;
2…
… i z określoną prędkością.
Są to ruchy dominujące w atmosferze!
Wyróżnia się:
-turbulencję termiczną - będącą skutkiem nierównomiernego nagrzania podłoża;
-turbulencję dynamiczną - będącą wynikiem różnic prędkości przemieszczania się poszczególnych strumieni powietrza, a spowodowanych tarciem cząsteczek powietrza o nierówne, szorstkie podłoże.
-Objętości powietrza cieplejszego unosząc się przenoszą ciepło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz