Konstrukcje metalowe

note /search

Ścinanie belek

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

• Przy projektowaniu plastycznym przyjmuje siĊ Vc,Rd = Vpl,Rd. Przy braku skrĊcania noĞnoĞü plastyczna Vpl,Rd okreĞlona jest wzorem: gdzie: Vc,Rd – obliczeniowa noĞnoĞü przekroju przy Ğcinaniu. • Warunek noĞnoĞci elementu przy obciąĪeniu siłą poprzeczną VEd ma postaü: ĝcinanie • Nie uwzglĊdni...

Żebra pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3934

Żebra pośrednie Poprzeczne żebra pośrednie powinny być zdolne do przeniesienia sił od imperfekcji, tj. sił wy­nikających ze wzajemnego odchylenia sąsiednich paneli ściskanych, oraz skupionych obciążeń ze­wnętrznych i siły podłużnej wyznaczanej ze wzoru (6.48). W obliczeniach przyjmuje się, że żebr...

Żebra podporowe

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 8463

Żebra podporowe Sztywne żebra w podporach skrajnych Sztywne żebro skrajne (rys. 6.Ib) przenosi docisk reakcji podporowej oraz obciążenia podłużne od naprężeń membranowych działających w płaszczyźnie środnika. Sztywne żebro podporowe należy stosowa...

Żebra usztywniające

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 6496

Żebra usztywniające Żebra usztywniające poprzeczne zaleca się stosować nad podporami belek (patrz pkt 6.1) oraz w miejscach przyłożenia znacznych obciążeń zewnętrznych wtedy, kiedy nośność środnika jest niewystarczająca. Żebra usztywniające poprzecz...

BELKI - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

• Belki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako konstrukcje noĞne dachów, stropów, pomostów oraz jako belki podsuwnicowe, dĨwigary mostowe, płatwie, krokwie itp. • Rodzaje belek stalowych: - z kształtowników

Blachownice wykonywane systemem przemysłowym

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2184

• Blachownice tego typu produkowane są na zmechanizowanych liniach technologicznych. • Obecnie produkowane są belki pełnoĞcienne o smukłych Ğrodnikach bez Īeber usztywniających, z jednego gatunku stali (tzw. belki homogeniczne), oraz pełnoĞcienne hybrydowe, wykonane z dwóch gatunków stali. • W...

Elementy ściskane mimośrodowo. Elementy jednogałęziowe

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3479

Elementy ściskane mimośrodowo Elementy jednogałęziowe Obliczanie elementów ściskanych mimośrodowo jest jednym z trudniejszych przypadków pro­jektowych w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji stalowych. Elementy te są najczęściej fragmentami konstrukcji ramowych, a sprawdzenie ich nośności i statecznośc...

Elementy ściskane

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1687

Elementy ściskane - charakterystyka, typowe przekroje, zastosowanie w ustrojach konstrukcyjnych. Charakterystyka: Elementy ściskane występują jako samodzielne pręty lub stanowiące część konstrukcji. Elementy,wktórychwypadkowasiłściskającychdziaławzdłużjegoosi nazywamy ściskanymi osiowo, ...

Elementy wielogałęziowe

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2212

Elementy wielogałęziowe W przypadku sprawdzania nośności elementów wielogałęziowych z uwzględnieniem wyto­czenia w płaszczyźnie elementu norma [51] nakazuje przyjmowanie wstępnych imperfekcji geome­trycznych i materiałowych. Ich wpływ na nośność elementów uwzględnia się przez przyjęcie w obliczenia...

Elementy zginane i ściskane o stałym przekroju

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1666

• JeĞli nie przeprowadza siĊ analizy drugiego rzĊdu z uwzglĊdnieniem imperfekcji, to w przypadku elementów pełnoĞciennych o przekroju bisymetrycznym, odpornym na odkształcenia dystorsyjne, stosuje siĊ poniĪsze warunki statecznoĞci, rozróĪniając: - elementy niewraĪliwe na deformacje skrĊtne, tj....