Ścinanie belek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścinanie belek - strona 1 Ścinanie belek - strona 2 Ścinanie belek - strona 3

Fragment notatki:

• Przy projektowaniu plastycznym przyjmuje siĊ Vc,Rd = Vpl,Rd. Przy braku
skrĊcania noĞnoĞü plastyczna Vpl,Rd okreĞlona jest wzorem:
gdzie: Vc,Rd – obliczeniowa noĞnoĞü przekroju przy Ğcinaniu.
• Warunek noĞnoĞci elementu przy obciąĪeniu siłą poprzeczną VEd ma
postaü:
ĝcinanie
• Nie uwzglĊdnia siĊ w obliczeniach otworów zwykłych, jeĪeli mają byü
wypełnione łącznikami.
• Otwory na łączniki w rozciąganej strefie Ğrodnika moĪna pominąü w
obliczeniach, jeĪeli warunek analogiczny do podanego wyĪej jest spełniony
dla całej strefy rozciąganej przekroju.
plastyczną w pobliĪu przegubów plastycznych
• Warunek ten stosuje siĊ takĪe przy wymiarowaniu na odkształcalnoĞü
Pole przekroju czynnego przy Ğcinaniu AV moĪna przyjmowaü, jak nastĊpuje:
moĪna w przybliĪeniu przyjmowaü Ș=1,0
• W przypadku Ğrodników nieuĪebrowanych dodatkowo sprawdza siĊ
warunek statecznoĞci według rozdziału 5 EN 1993-1-5, jeĞli
gdzie: VEd – wartoĞü obliczeniowa siły poprzecznej
S – moment statyczny wzglĊdem osi głównej czĊĞci przekroju
powyĪej punktu, w którym oblicza siĊ
I – moment bezwładnoĞci przekroju
t – gruboĞü w rozpatrywanym punkcie
• W przypadku przekrojów dwuteowych, jeĞli Af/Aw•0,6, naprĊĪenie Ğcinające
w Ğrodniku moĪna obliczaü według wzoru:
• JeĪeli element nie jest naraĪony na miejscową utratĊ statecznoĞci w
rozumieniu rozdziału 5 EN1993-1-5, to noĞnoĞü przekroju przy Ğcinaniu
sprĊĪystym moĪna sprawdzaü według wzoru:
• WartoĞci Tt,Ed i Tw,Ed w dowolnym przekroju elementu moĪna wyznaczaü na
podstawie momentu TEd uzyskanego z analizy sprĊĪystej uwzglĊdniającej
cechy przekroju, wiĊzi podporowe i rozkład oddziaływaĔ.
• Całkowity moment skrĊcający TEd w dowolnym przekroju traktuje siĊ jako
sumĊ dwóch efektów wewnĊtrznych:
• W przypadku elementów skrĊcanych, niewraĪliwych na dystorsjĊ przekroju,
warunek noĞnoĞci przekroju obciąĪonego momentem TEd przyjmuje postaü:
SkrĊcanie
• MoĪna pomijaü w obliczeniach otwory na łączniki, z wyjątkiem sprawdzania
noĞnoĞci przy Ğcinaniu stref wĊzłowych, jak podano w EN 1993-1-8.
• Gdy siła poprzeczna działa łącznie z momentem skrĊcającym, to noĞnoĞü
plastyczna przy Ğcinaniu podlega redukcji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz