Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną belek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną belek - strona 1

Fragment notatki:

• Zamiast redukcji granicy plastycznoĞci moĪna redukowaü gruboĞci Ğcianek
• W przeciwnym razie przyjmuje siĊ zredukowaną noĞnoĞü obliczeniową
przekroju, ustaloną przy załoĪeniu, Īe w polu czynnym przy Ğcinaniu
wystĊpuje zredukowana granica plastycznoĞci
• Wpływ Ğcinania na noĞnoĞü przy zginaniu z siłą podłuĪną moĪna pomijaü,
jeĞli noĞnoĞü przekroju nie ulega redukcji wskutek wyboczenia przy
Ğcinaniu, patrz EN 1993-1-5, a siła poprzeczna VEd nie przekracza 50%
noĞnoĞci plastycznej przekroju przy Ğcinaniu Vpl,Rd
• NaleĪy braü pod uwagĊ wpływ siły poprzecznej oraz siły podłuĪnej na
noĞnoĞü przy zginaniu
Zginanie ze Ğcinaniem i siłą podłuĪną
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz