Skręcanie belek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skręcanie belek - strona 1 Skręcanie belek - strona 2 Skręcanie belek - strona 3

Fragment notatki:

• WartoĞci Tt,Ed i Tw,Ed w dowolnym przekroju elementu moĪna wyznaczaü na
podstawie momentu TEd uzyskanego z analizy sprĊĪystej uwzglĊdniającej
cechy przekroju, wiĊzi podporowe i rozkład oddziaływaĔ.
• Całkowity moment skrĊcający TEd w dowolnym przekroju traktuje siĊ jako
sumĊ dwóch efektów wewnĊtrznych:
• W przypadku elementów skrĊcanych, niewraĪliwych na dystorsjĊ przekroju,
warunek noĞnoĞci przekroju obciąĪonego momentem TEd przyjmuje postaü:
SkrĊcanie
• MoĪna pomijaü w obliczeniach otwory na łączniki, z wyjątkiem sprawdzania
noĞnoĞci przy Ğcinaniu stref wĊzłowych, jak podano w EN 1993-1-8.
• Gdy siła poprzeczna działa łącznie z momentem skrĊcającym, to noĞnoĞü
plastyczna przy Ğcinaniu podlega redukcji.
• Przy obliczaniu noĞnoĞci TRd kształtowników rurowych zaleca siĊ
uwzglĊdniaü wytrzymałoĞü obliczeniową na Ğcinanie poszczególnych czĊĞci
przekroju wg EN 1993-1-5.
przekroju otwartym, takich jak np. dwuteowniki walcowane
- wpływ skrĊcania czystego (St. Venanta) w przypadku elementów o
zamkniĊtym, takich jak np. kształtowniki rurowe;
- wpływ skrĊcania skrĊpowanego w przypadku elementów o przekroju
• MoĪna na zasadzie uproszczenia, pomijaü:
• Przy okreĞlaniu noĞnoĞci plastycznej przekroju przy zginaniu i skrĊcaniu
przyjmuje siĊ bimomenty BEd uzyskane z analizy sprĊĪystej.
• W przypadku projektowania sprĊĪystego moĪna stosowaü warunek
początku uplastycznienia 6.2.1(5)
• Przy skrĊcaniu uwzglĊdnia siĊ nastĊpujące naprĊĪenia:
- dla kształtowników rurowych:
- dla ceowników:
przy czym zredukowaną noĞnoĞü plastyczną przekroju Vpl,T,Rd moĪna obliczaü
według nastĊpujących wzorów:
- dla dwuteowników bisymetrycznych:
• Warunek noĞnoĞci przekroju obciąĪonego siłą poprzeczną VEd i momentem
skrĊcającym ma postaü:


(…)

… obliczeniową na Ğcinanie poszczególnych czĊĞci
przekroju wg EN 1993-1-5.
przekroju otwartym, takich jak np. dwuteowniki walcowane
- wpływ skrĊcania czystego (St. Venanta) w przypadku elementów o
zamkniĊtym, takich jak np. kształtowniki rurowe;
- wpływ skrĊcania skrĊpowanego w przypadku elementów o przekroju
• MoĪna na zasadzie uproszczenia, pomijaü:
• Przy okreĞlaniu noĞnoĞci plastycznej przekroju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz