Kartografia

note /search

Egzamin kartografia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 6706

...Zasada działania systemu GPS i jego stosowalność dla map topograficznych GPS – zasada działania. Do pomiaru wykorzystuje się fale radiowe emitowane przez satelity z orbity o promieniu 20200 km na 2 bardzo wysokich częstotliwościach L1 i L2 (obie powyżej 1 GHz). Na powierzchni Ziemi fale te są...

Generalizacja map

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3934

Generalizacja kartograficzna. Generalizacja kartograficzna to proces uogólnienia treści mapy, zmniejszania jej szczegółowości. Związana jest ona bądź ze zmianą skali, bądź z przenoszeniem treści z mapy szczegółowej na ogólną. Celem generalizacji jest zwiększenie czytelności mapy, dostosowanie map...

Kartografia i Topografia - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2247

Kartografia i topografia Kartografia - (gr. choeta - papier, graphos - piszę); nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystywania; Według najnowszej definicji MAK kartografia zajmuje się organizacją, prezentacją, przedstawieniem i użytkowaniem geoinformacji, czyli informacji odniesiony...

Klasyfikacje map

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2478

Klasyfikacje map, główne elementy treści map ogólnogeograficznych i tematycznych. Klasyfikacja map ze względu na treść: 1.Mapy ogólnogeograficzne - uwzględniają wiele elementów środowiska geograficznego. Dzieli się je na: - mapy fizyczne (hipsometryczne) - mapy polityczno - administracyjne 2 . Ma...

Mapy i odwzorowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1246

Mapa (dawna definicja) — (łac. mappa ) według jednej z pierwszych definicji Lagrange'a (1770) to swoiste przedstawienie na płaszczyźnie dowolnego obszaru Ziemi w zmniejszonych rozmiarach . Mapa (definicja współczesna) — jest to określony matematycznie i uogólniony obraz (model) powierzchni Ziemi...

Metody kartograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2401

Kartograficzne metody/formy prezentacji danych geograficznych - założenia i cechy map wykonanych w metodzie, główne odmiany: kartodiagramu, kropkowej, kartogramu, izoliniowej, sygnaturowej, zasięgów, chorochromatycznej. 1. Metody jakościow...

Podstawy matematyczne kartografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1666

Podstawy matematyczne kartografii: współrzędne geograficzne, klasyfikacja odwzorowań kartograficznych, skala. Składniki mapy: a) matematyczne: 1) osnowa geodezyjna - ...

Rzeźba terenu na mapach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2982

Główne metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach: założenia, cech, geneza. Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach - grupa metod kartograficznych służąca do przedstawiania ukształtowania pionowego powierzchni Ziemi na mapach (głó...

Siatki azymutalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3087

Wspólne cechy siatek azymutalnych — w punkcie głównym mapy azymuty odwzorowują się wiernie (pokrywają się z wertykałami). Punkt główny mapy jest to punkt styczności płaszczyzny z kulą - siatki styczne, lub środek almukantaratu - siatki sieczne. — z najmniejszymi zniekształceniami odwzorowują się...

Siatki stozkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Cechy siatek stożkowych w położeniu normalnym - południki stanowią pęk prostych zbieżnych w wierzchołku stożka; - równoleżniki są łukami kół współśrodkowych o środku w wierzchołku stożka; - bieguny odwzorowują się jako najmniejszy i największ...