Elektronika - strona 6

Przewodniki i nośniki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

W ciele stałym pasma energetyczne o najniższych energiach są całkowicie zapełnione. Pasma o naj- wyższych energiach (odpowiadające w odosobnionym atomie stanom silnie wzbudzonym) są całkowi- cie puste. Zawsze istnieje jednak pasmo, które jest, lub w odpowiednich warunkach może być, zapeł - nione cz...

Przewodniki typu N i P.

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

PÓŁPRZEWODNIKI.       Półprzewodnikami nazywamy ciała stałe, których rezystywność w temperaturze pokojowej  wynosi10-7 ÷10-3 Ωm, czyli niewiele większą niż przewodniki i dużo mniejszą niż dielektryki.  Najczęściej stosowanymi półprzewodnikami...

Pytania na zaliczenie z elektroniki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

1. Podać nazwy i symbole przedrostków: 1012,109,106,103,10-3, 10-6, 10-9, 10-12,  2. Wymienić podstawowe rodzaje impulsów elektrycznych i ich parametry,  3. Narysować schemat 

Tranzystor bipolarny - zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

TRANZYSTOR BIPOLARNY Zad.1 Układ liniowy tranzystora – my będziemy stosować układ uproszczony czyli bez źródła  napięcia. RB=40K  0,8K=0,78KΩ styk charaktery z mA mA o I I I I h U I h I U h V K K K Ucc U B C B C e CE C e B BE e B .. .. 3 , 0 20 6 , 0 8 , 0 40 8 , 0 * 21 22 11 = = = ∆ ∆ = ∆ ∆ = ∆ ...

Elektronika - Tranzystor bipolarny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

TRANZYSTOR BIPOLARNY Struktura tranzystora bipolarnego składa się z trzech warstw wytworzonych na płytce  monokrystalicznego półprzewodnika, kolejno npn lub pnp. Warstwy te są...

Wzmacniacze w elektronice

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

wzmacniacz OE OB OC – porównanie parametrów i wyjaśnienie dlaczego są różne OE OB – ujemne sprzężenie zwrotne prądowe równoległe. OC – sprzężenie zwrotne napięciowe. Na wyjściu jest prawie to samo co na wejściu dlatego OC można nazwać  wtórnikiem emiterowym OEOC OB ku h21  (…) …., których głównym...

Elektronika - zadania 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

1.  Cząstka o masie m znajduje się w jednowymiarowej symetrycznej studni potencjału o  nieskończenie wysokich ściankach  (-a/20, b) współczynnik transmisji T i  współczynnik odbicia R w przypadku gdy EUo oraz E0). 4.  Sprawdzić następujące reguły komutacyjne: a)  z y x Lˆ h i ] Lˆ , Lˆ [ / = , b*) ...

Elektronika - zadania 3

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

1. Zespolone rozwiązanie równania falowego dla fali elektromagnetycznej: a) Zakładając, że pole zmienia się sinusoidalnie w czasie ze zmienną x, wykazać, że każda składowa  wyrażenia   E=Eo  exp i( ωt-kx) spełnia równanie falowe. Pokazać, ...

Elektronika - zadania 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

1.  Dana jest funkcja falowa w postaci:      ∆ − = ψ 2 2 x 2 x exp C ) x (   (funkcja Gaussa).  Prawdopodobieństwo zaobserwowania pędu p dla układu reprezentowanego przez tą  funkcję opisane jest funkcją gęstości: ∫ ∞ ∞ − ψ ϕ = 2 | ...

Elektronika - zadania, zestawy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

ZESTAW C Zad.    R=100 Ω, U=400Ω     Iźr=? U=Um/  √2   Um=U*√2 =565    Im=Um/ R=565/100=5,65 Iźr=2/ T  ∫ 0π/2 Im sinωt dt =2Im/T ∫ 0π/2 sinωt dt= =2Im/ T (-1/ ω cosωT/2)=2Im/ T( -1/2πf *cos 2πf*1/ f/ 2)= =2Im/ T*T/2 π=Im/ π(cosπ - cos0)=2Im/ π=3,6  Zad.   u(t)=282,8 sin(314t -  π/3), P=400W, I=10A,...