Elektronika - strona 2

note /search

Wykonywanie połączeń elektrycznych - bonder

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

            Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie   Wydział EAIiE  Katedra Elektroniki        LABORATORIUM  MONTAśU ELEKTRONICZNEGO        InŜynieria materiałowa i konstrukcja  urządzeń        Temat ćwiczenia:    Wykonywanie połączeń elektrycznych  za pomocą bondera. Testowanie połączeń         ...

Zjawiska kontaktowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

 =-$:,6.$.217$.72:( 3RáF]HQLD PHWDO±SyáSU]HZRGQLN OXE SyáSU]HZRGQLN±SyáSU]H ZRGQLN Z\WZDU]DM REV]DU\ SU]HMFLRZH ]áF]D JG]LH NRQFHQWUDFMD QRQLNyZ RGELHJD RG NRQFHQWUDFML Z REM WRFL PDWHULDáX :áDFLZRFL W\FK REV]DUyZ ]PLHQLDM VL  SRQDGWR SR SU]\áR*HQLX QDSL FLD ]HZQ WU]QHJR &KDUDNWHU\VW\NL S...

Tranzystory polowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

     75$1=  8 8 8 '6 *6 7 = − 8'6 , 8*6 8% % 8%% ' * 6 REV]DU Q+ S Izolacja bramki SiO 2 NDQDá Q 8*6 =  8*6   8*6 =  ,' 5\VE3U]HNURMHV\PEROHJUDILF]QHVSRVyESRODU\]DFMLRUD]FKDUDNWHU\VW\NL SU]HMFLRZHLZ\MFLRZHWUDQ]\VWRUyZSRORZ\FK]L]RORZDQDEUDPN]NDQDáHP ]XER*DQ\P026)(7 : WUDQ]\VWRU]H SRORZ\P ] L]...

Generacyjne uklady impulsowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

 5(*(1(5$& 1 1 2 3 4 X 2 X , 82+ 82/ 8% &  5\V &KDUDNWHU\VW\NL SU]HMFLRZH D XNáDGX GZXVWRSQLRZHJR ] GRGDWQLP VSU] *HQLHP]ZURWQ\PRUy*Q\FKZDUWRFLDFKESU]HU]XWQLNDELVWDELOQHJR &KDUDNWHU\VW\N SU]HMFLRZZNV]WDáFLHKLVWHUH]\PR*QDX]\VNDü UyZQLH*ZXNáDG]LHZ\NRU]\VWXMF\PHOHPHQW\RXMHPQHMUH]\V...

Tyrystory i triaki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

 7 I G  = 0 s t a n   p r z e w o d z e n i a I C 0 I RRM stan blokowania s t a n   z a w o r o w y 5\V&KDUDNWHU\VW\NDQDSL FLRZRSUGRZDW\U\VWRUD 3U]\ SRODU\]DFML GRGDWQLHM X$. ! ]áF]D HPLWHURZH - L - V VSRODU\]RZDQH Z NLHUXQNX SU]HZRG]HQLD ]D ZVSyOQH GOD REX WUDQ]\VWRUyZ ]áF]H NROHNWRURZH - ...

Wzmacniacze tranzystorowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

 :=0$&1,$&=(75$1= E g g Z U 1 I 1 2 I U 2 Z in Z o Z L I g Y g U 1 I 1 I 2 U 2 Y in Y o Y L I g a ) b ) 5\V6FKHPDWEORNRZ\Z]PDFQLDF]DVWHURZDQHJR]JHQHUDWRUD DQDSL FLRZHJRESUGRZHJR =JRGQLH]R]QDF]HQLDPLQDU\VGHILQLXMHVL QDVW SXMFHSDUDPHWU\ URERF]HZ]PDFQLDF]D −  VNXWHF]QHZ]PRFQLHQLHQDSL FL...

Sprzężenie zwrotne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

 635= )(1,(=:5271( 8:$*,2*Ï/1( 8NáDG ]H VSU] *HQLHP ]ZURWQ\P FKDUDNWHU\]XMH VL  W\P *H Z\VW SXMH Z QLP RGG]LDá\ZDQLH ]ZURWQH V\JQDáX Z\MFLRZHJR &] ü V\JQDáX Z\MFLRZHJR ]ZDQD V\JQDáHP ]ZURWQ\P SU]HND]\ZDQD MHVW ]Z\MFLDQDZHMFLHXNáDGXJG]LHVXPXMHVL ]V\JQDáHPZHMFLRZ\P PRG\ILNXMFZDUXQNLVWHURZD...