Teorie komunikowania społecznego

note /search

Doktryny medialne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 7231

TKS II Semestr (ćwiczenia) 1.Doktryny Medialne Doktryna Autorytarna (systemy feudalne i totalitarne) Założenia: - ułomność natury ludzkiej. Jednostka musi funkcjonować w zbiorowości zorganizowanej i kontrolowanej przez państwo ; - prymat państwa nad jednostką ; Rola mediów: - Media mają działać n...

Hipoteza porzadku dziennego lub porządku spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2289

Hipoteza porządku dziennego lub porządku spraw (agenda-setting) Zjawisko porządku dziennnego - jest to sposób umieszczania tematów i ich struktura w środkach masowego przekazu, poprzez co środki masowego przekazu wywierają wpływ nie tyle na ludzkie opinie, ile na kierunki (t.j. zakres i hierarchię...

Komunikowanie niewerbalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323

KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE Komunikowanie niewerbalne - sposób komunikowania za pomocą przekazów niewerbalnych, czyli sygnałów niemających formy mówionego słowa ani pisanego wyrazu, a wywierających wpływa na uczestników procesu komunikowania. Obejmuje sygnały pozbawione słów lub zastępujące słowa. R...

Komunikowanie - istota i typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1967

1. Komunikowanie: istota i typy Komunikowanie to rodzaj kontaktu nawiązanego za pomocą zmysłów lub specjalnych narzędzi (środków komunikowania) między co najmniej dwoma osobami, z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) za pomocą zrozumiałych dla nich obu znaków pewne treści pojęciowe...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2394

KULTURA MASOWA 1.Kultura A)Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchoweg...

Męskie i żeńske style komunikowania się

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1414

Czy istnieją męski i żeński styl komunikowania się? Liczne badania z zakresu psychologii społecznej podejmują problem istnienia różnic między sposobami komukowania się kobiet i mężczyzn. Jednocześnie współcześni naukowcy, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy różnice te w ogóle istnieją, skłaniają ...

Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3360

Popkultura, kultura masowa Kultura masowa - kultura komercyjna, produkowana masowo, dla masowego rynku, tworzona przez masową technikę, sprzedawana dla zysku masowej publiczności. Jest silnie związana z powstaniem środków masowego przekazu. Cele: - nastawienie na dochód -proste, standardowe treś...

Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4438

Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego Komunikowanie: Istota, typy Środki komunikowania (media): ogólna charakterystyka Znaki i kody: ogólna charakterystyka Co to jest dyskurs Ogólny model komunikowania Kryteria oceny ważności aktu komunikowania Kompetencja komunikacyjna: elem...

Teoria kultury masowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1379

WZYSTKO DLA WSZYSTKICH elementy kul t ury masowej / audytorium a public z ność KULTURA MASOWA to film, radio, telewizja i kino, masowa prasa, wielonakładowe wydawnictwa książkowe i broszurowe, muzyka popularna i młodzieżowa oraz wiele innych form prezentowanych na szeroką skalę.Kultura masowa to zj...

Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej (na podstawie artykułu Alicji Kuczyńskiej) Może zabrzmi to dziwnie, ale można powiedzieć, że ludzie należą do gatunku zwierząt społecznych. Jak to rozumieć? Otóż oznacza to, że ich prawidłowy rozwój, przeżycie oraz genetyczne przetrwanie związane jest z ...