Teoria kultury masowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria kultury masowej - strona 1 Teoria kultury masowej - strona 2 Teoria kultury masowej - strona 3

Fragment notatki:

WZYSTKO DLA WSZYSTKICH elementy kul t ury masowej / audytorium a public z ność KULTURA MASOWA to film, radio, telewizja i kino, masowa prasa, wielonakładowe wydawnictwa książkowe i broszurowe, muzyka popularna i młodzieżowa oraz wiele innych form prezentowanych na szeroką skalę.Kultura masowa to zjawisko specyficzne dla XX stulecia, które według wielu badaczy ma ogromny wpływ na kształt współczesnej cywilizacji. Uważają oni, że specyf i ka niesionych przez nią treści prezentuje nową publiczność o odmiennym systemie wartości niż kiedyś. Podstawowym zarzutem wobec kultury masowej jest UNIFORMIZACJA, czyli pozbywanie natury ludzkiej jej różnorodności, indywidualnych, odrębnych cech własnych, które są , według krytyków kultury masowej, podstawą istoty ludzkiej egzystencji i ludzkiego szczęścia.
Uniformizacja przejawia się w:
1 . ZACHOWANIU (podporządkowaniu się całych tysięcy ludzi tej samej wersji kultury obyczajowej, zaszczepianej przez środki masowego przekazu - film, czy telewizję, a nawet poradnik savoir-vivre ' u drukowany w gazetach i tygodnikach),
2. STANDARYZACJI TREŚCI (powtarzaniu tych samych form, trzymanie się tych samych rozwiązań powtarzanych w nieskończoność, jak np. western czyli film, który z niewielkimi odmianami powtarza ciągle tą samą w istocie historię),
3. BIERNOŚCI ODBIORCÓW (nastawionych tylko na komercję, nie mających żadnego wpływu na przekazy, których są widzem czy czytelnikiem).
Uczeni badający fenomen kultury masowej zaczęli się zastanawiać czy można się uchronić przed uniformizacją , żyjąc w zbiorowości. Doszli do wniosku, że w sensie całkowitym jest to po prostu niemo ż liwe. Zjawisko uniformizacji bowiem jest cechą wszelkich zbiorowości - nie tylko ludzkich ale i zwierzęcych, czyli świata natury. Czymże innym jak nie uniformizacją jest nauka, jakiej zwierzęta poddają swoje młode, lub wykluczanie ze stada jednostek słabych, odmiennych pod względem cech f i zycznych czy psychicznych. Spotykamy się z tym n i emal w każdej zbiorowości zwierzęcej, a i często wśród ludzi.
WNIOSEK - pewien stopień uniformizacji zachowań jest cechą wszelkich zbiorowości, czyli jak najbardziej możemy stosować słynną definicję „wolność to uświadomiona konieczność". Nie możemy więc wyeliminować całkowicie uniformizacji, chodzi tylko o to aby rezygnacja z części wolności jednostki, nie pozostawała równocześnie w sprzeczności z jej możliwością rozwijania się i maksymalnego wykorzystania jej potencjalnych sił twórczych.
Wszelkie dramatyczne konflikty między poczuciem czy tez dążeniem do wolności a ograniczeniami nakładanymi przez społeczeństwo są niczym innym jak próbą ucieczki od uniformizacji, czyli same w sobie pozytywne. Literatura jednak zdaje się rozróżniać dwa rodzaje tych konfliktów:


(…)

….
Marshall McLuhan przedstawia dzieje ludzkości jako szereg cykli, eksplozji społecznych, udowanych na gruncie poprzednich. Dowodzi on, że powstanie i zastosowanie pisma doprowadziło do rozpadu wspólnoty pierwotnej, nazwanej przez niego „plemienną wioską". Obowiązywały w niej ustne, czyli oralne sposoby komunikowania się. Wynalazek druku, natomiast, doprowadził do rozpadu tych właśnie, związanych pismem…
… jako „przekaźniki", tzn. instrumenty, które obarczyć można każdą dowolną treścią celem przeniesienia jej jedynie na określoną odległość i z określoną szybkością.
2. Marshalla McLuhana, przeciwstawne pierwszemu. Twierdzi on bowiem, że środek przekazu jest przekazem. Treść przystosowana do określonego przekaźnika, w przekładzie na inny traci swoje znaczenie, czyli musi istnieć jedność treści i formy…
… do niej w innych sposób, może więc być korzystna dla upowszechniania kultury wyższej, choć czasem prowadzi do zatarcia kryteriów i zachwiania hierarchii ważności.. Pojęcie kultury masowej wprowadził D.Macdonald (1944) a rozwinęli je Erich Fromm i Ernst van der Haag.
 
A. Kłoskowska (1980, str.95): „ Pojęcie kultury masowej powinno być w założeniu neutralne i dostatecznie szerokie, żeby mogło objąć zjawiska występujące współcześnie na gruncie…
… tych masowych druków były głośne skandale obyczajowe prawdziwe lub zmyślone. Fantastyczne miłości, mezalianse, historie o Tarzanie, Sherlocku Holmesie, piosenki i ballady podwórkowe, pełne realiów z życia ówczesnych przedmieść. Masowo pojawiła się literatura spirytystyczna, pełna czarnej magii, zaklęć i wróżb, jak np. słynny sennik egipski w wielu odmianach. Składniki tej literatury we wszystkich krajach…
…. do poziomu gustów i kwalifikacji szerokich rzesz odbiorców. Z poszukiwaniem wspólnego mianownika zainteresowań wielkich publiczności współczesnych o złożonej, niejednorodnej strukturze wiąże się zjawisko homogenizacji kultury masowej. Polega ono na ujednolicaniu przekazywanych treści rozumianym najczęściej jako wulgaryzacja i upraszczanie dzieł, które sprowadza się do poziomu zdolności percepcyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz