Teoretyczne podstawy kształcenia - strona 5

Behawioralne i poznawcze koncepcje uczenia się

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1064

 behawioralne i poznawcze koncepcje uczenia się i ich konsekwencje dla kształcenia; Poznawcze koncepcje rozwoju Teorie poznawcze koncentrują się na umysłowym rozwoju jednostki , nie uważając go jedynie za wybrany , szczególnie ważny aspekt on...

Cele motywacyjne w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

 cele motywacyjne w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego; Etapy formułowania celów zindywidualizowanych dla dzieci mających problem w nauce: 1. Określić cele szczegółowe dla poszczególnych dzieci w kategoriach operacyjnych 2. Ustalić ich kolejność 3. Procedury nauczania (sposoby i str...

Różne ujęcia celów edukacji szkolnej

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

 różne ujęcia celów edukacji szkolnej (tradycyjne, opisowe, taksonomiczne: cele ogólne, szczegółowe, operacyjne i nie operacyjne, taksonomie celów kształcenia); Wyróżnia się różne rodzaje celów: -cele jednostkowe: cele, które są zorientowane na dobro i szczęście jednostki. Kształtowanie takic...

Teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej - omówienie

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

 teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej (istota, kryteria podziału, rodzaje); Cele: są to komunikaty wyrażające zamiary nauczyciela jak powinni zmienić się uczniowie. Muszą opisywać nam zmianę, jaką chcemy u ucznia pozyskać. Cele pokazują jak przygotować nauczanie i skonstruować narzędzi...

Uczenie się- konstruowanie wiedzy -czynniki Piageta i Wygotskiego

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2520

 uczenie się/konstruowanie Brunera; wiedzy: czynniki Piageta, Wygotskiego, Notatki opracowane wyżej  pojęcia: konstruktywizm, aktywność własna a uczenie, autonomia w uczeniu się, samokształcenie, poczucie skuteczności, odpowiedzialność, uczenie się jako przedsięwzięcie na cale życie, z...

Uczenie się w ujęciu historycznym - omówienie

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Uczenie się i jego przebieg:  istota procesu historycznym; uczenia się, interpretacje uczenia się w ujęciu Typy uczenia TYP UCZENIA Introduction uczenie instruowanie ISTOTA, CHARAKTER pomaganie, współpraca, budowanie rusztowania...

Związek wartości z celami edukacji szkolnej - omówienie

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

 związek wartości z celami edukacji szkolnej; Proces kształcenia zmierza do wywoływania pozytywnych zmian w zachowaniu człowieka. W naukach humanistycznych mówi się dużo o wartościach. Odnosi się to do tego, co ceni człowiek lub gr...

Szkoła tradycyjna a aktywna - omówienie(sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krystyna Kusiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2331

Krystyna Kusiak, Teoretyczne podstawy kształcenia, Szkoła tradycyjna a aktywna CEL : TREŚCI : PROCES KSZTAŁCENIA : NAUCZYCIEL : UCZEŃ : METODY : FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIE NA LEKCJI : ŚRODKI DYDAKTYCZNE : BAZA MATERIALNA : ZASADY : SZKOŁA TRADYCYJNA ♦ Ukształtowanie silnie moralnej jed...

Szkolne środowisko uczenia się - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

Szkolne środowisko uczenia się;  elementy kultury szkoły, metafory szkoły, typologie szkół; Szkolne środowisko tworzą: 1. Zasoby materialne: - architektura szkoły, - pomoce naukowe i dydaktyczne… 2. Członkowie szkolnej społeczności: - zespół nauczycieli, - uczniowie, - administracja, - ...