System polityczny RP - strona 5

Pojęcie ustroju politycznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 931

2. Pojęcie ustroju politycznego W tekstach konstytucji nie można zleźć definicji ustroju politycznego. Nie jest to zadanie , które powinien spełniać akt prawny najwyższego rzędu. Najczęściej spotykane stanowisko, którego reprezentantem był A. Burda , w pojęciu „ustrój” dostrzega zestawienie elemen...

Wybór wójta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Wybór bezpośredni wojta, burmistrza i prezydenta miasta. Ogólne. 1.Wójt wybierany jest w wyborach: Powszechnych, Równych, Bezpośrednich, W głosowaniu tajnym. 2. Prawo wybierania: Każdy, kto posiada prawo wybierania o rady tej gminy. 3. Prawo wybieralności ma: Każdy obywatel polski posiad...

Zasady wyboru senatora

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

42. Zasady wyboru senatorów. Wybory i kadencja Senatu są związane z wyborami i kadencją Sejmu- wybory odbywają się (i są ogłaszane) tego samego dnia; kadencje rozpoczynają się i kończą w tych samych terminach; początek kadencji przypada na dzień pierwszego posiedzenia, koniec zaś- na dzień przed...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

31. Zasada demokratycznego państwa prawa. Zasada demokratycznego państwa prawnego zawarta została w art.2 Konstytucji. Zasada ta wytycza kierunki rozwoju ustroju państwa, jest nakazem dla parlamentu i całego aparatu państwowego by ich działalność służyła realizacji tez zasady. Wg tej zasady możn...

Zasady działania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1631

28. Zasady działania Rady Ministrów(RM) . Zasada kolegialności działania -Rada Ministrów, w granicach swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej polityki Rządu (To określa...

Zasady wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Pyt. 41. ZASADY WYBORU PREZYDENTA RP. Zasady wyboru Prezydenta RP określa ustawa o wyborze Prezydenta RP uchwalona 27 września 1990 roku, ośmiokrotnie nowelizowana- ostatni raz 28 kwietnia 2000 roku, a także Konstytucja RP z 02.04.1997 roku, rozdział piąty art.127-130. Artykuł 127 Konstytucji sta...

Hierarchia aktów prawnych w Polsce - Prawo powszechnie obowiązujące

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

Hierarchia aktów prawnych w Polsce Konstytucja w 1997 roku po raz pierwszy uporządkowała akty prawne. Traktuje o tym cały III rozdział zatytułowany Źródła prawa . Mamy do czynienia po raz pierwszy z zespołem przepisów prawnych dotyczących źródeł prawa, czyli aktów prawnych wydawanych przez różne o...

Idea samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

55. I dea samorządu terytorialnego . W nauce francuskiej samorząd to określenie formy decentralizacyjnej systemu administracyjnego, która dopuszcza społeczeństwo do udziału w strukturze administracji lokalnej. W nauce angielskiej samorząd to instytucja administracyjna władz lokalnych. W nauce pol...

Koalicje rządzące w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1624

48. Zasady tworzenia i skład koalicji rządzących w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Notka: Jeżeli chodzi o pierwszą część tego pytania to jest ono dość trudne do odpowiedzenia na nie, dlatego przy odpowiedzi na nie, kieruje się tylko intuicją. A, i jeszcze jedno: wyrażenie „

Krajowa Rada Sądownictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Status Krajowej Rady Sądownictwa został uregulowany w art. 186 i 187 Konstytucji, instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu konstytucyjnego w 1989 r. a obecnie jej uregulowania ustrojowe są o wiele bardziej rozbudowan...