Zasady wyboru Prezydenta RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 1 Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 2 Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 3

Fragment notatki:


Pyt. 41. ZASADY WYBORU PREZYDENTA RP. Zasady wyboru Prezydenta RP określa ustawa o wyborze Prezydenta RP uchwalona 27 września 1990 roku, ośmiokrotnie nowelizowana- ostatni raz 28 kwietnia 2000 roku, a także Konstytucja RP z 02.04.1997 roku, rozdział piąty art.127-130. Artykuł 127 Konstytucji stanowi: „Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.” Wybór Prezydenta oparty jest zatem na czterech zasadach: zasada powszechności- oznacza wykluczenie jakichkolwiek ograniczeń opartych na przesłankach ekonomicznych czy społecznych, takich jak majątek, wykształcenie, pochodzenie, płeć, wyznanie itp. Są dopuszczalne wyłączenia bez naruszania tej zasady pod warunkiem, że nie są oparte na przesłankach ekonomicznych czy społecznych. I tak art.3 ustawy wymienia trzy kategorie pełnoletnich obywateli, którzy nie mają praw wyborczych: 1-osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu ( nie może to być organ władzy wykonawczej); 2-osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 3- osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Osoby przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych są ujmowane w spisach sporządzanych przez kierowników tych jednostek. O ujęciu tych osób w sporządzonych dla nich spisach powiadamiane są zarządy gmin właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób w celu by nie figurowały one jednocześnie na dwu spisach. Osoby przebywające tymczasowo na terenie gminy w dniu głosowania dopisywane są na własny wniosek do spisu wyborców najpóźniej w 10 dniu przed głosowaniem. Stosuje się ten przepis także w stosunku do wyborcy nigdzie niezamieszkałego. Również żołnierze pełniący służbę wojskową, odbywający ćwiczenia itp. Są dopisywani do spisu wyborców, o czym zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce stałego ich zamieszkania. Zasada równości- dwa rozumienia: 1- sens formalny, co oznacza, że każdemu wyborcy przysługuje jeden głos; 2- sens materialny, co oznacza, że siła każdego głosu jest równa, że każdy wyborca ma jednakowy wpływ na wybór głowy państwa. Zasada bezpośredniości wyborów- oznacza, że są one jednostopniowe i to głos wyborcy decyduje w sposób bezpośredni i ostateczny o tym, który z kandydatów zdobędzie urząd prezydenta. Wzmocnieniem tej zasady (ale nie jej istotą) jest wymóg osobistego głosowania wyborcy, co eliminuje możliwość głosowania przy pomocy pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Zasada tajności głosowania- nie tajność wyborów! Tajne ma być tylko głosowanie, treść oddanego głosu, aby wyborca mógł działać swobodnie i bez obaw. Wymóg, iż w lokalu wyborczym muszą być zainstalowane pomieszczenia za zasłoną, zapewniające tajność głosowania, wrzucanie kart do głosowania do zapieczętowanej urny wyborczej, nakaz, by karta była zadrukowana tylko po jednej stronie, a także przepis zobowiązujący przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej do czuwania nad zapewnieniem tajności głosowania. Nakazy w stosunku do wyborcy: udanie się zaraz po otrzymaniu karty do głosowania do miejsca zapewniającego tajność głosowania.

(…)

…, których ustawa wymienia trzy rodzaje: Państwowa Komisja Wyborcza- funkcjonuje w skali całego kraju jako organ stały. Właściwa w sprawach przygotowania i przeprowadzenia wyborów( nie tylko prezydenckich). W skład wchodzi 9 członków, z czego 3 to sędziowie TK wskazani przez Prezesa tego Trybunału, 3 to sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierwszego Prezesa tego Sądu i 3 to członkowie Naczelnego Sądu…
komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Zadania: przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przesłanie ich do właściwej okręgowej komisji wyborczej. WYBORY
Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP oraz wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji. W razie opróżnienia urzędu prezydenta Marszałek Sejmu zarządza wybory w nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu i wyznacza wybory na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz