Krajowa Rada Sądownictwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Sądownictwa  - strona 1 Krajowa Rada Sądownictwa  - strona 2

Fragment notatki:

Status Krajowej Rady Sądownictwa został uregulowany w art. 186 i 187 Konstytucji, instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu konstytucyjnego w 1989 r. a obecnie jej uregulowania ustrojowe są o wiele bardziej rozbudowane. Podstawową przesłanką jej ustanowienia (idea powołania ukształtowała się w wyniku porozumienia „okrągłego stołu”) było dążenie do instytucjonalnego zagwarantowania niezawisłości sędziów i sądów.
W świetle przepisów Ustawy zasadniczej KRS ukształtowana została jako konstytucyjny organ państwa stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Oprócz tak ogólnie określonej pozycji i kompetencji Konstytucja w art. 186 ust. 2 przyznała KRS prawo występowania do TK z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podstawę prawną KRS stanowi ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z 27 lipca 2001 r. W świetle tej ustawy KRS:
rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiska w sądach powszechnych i sądach wojskowych
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów Sądzie Najwyższym, NSA, sądach powszechnych i wojskowych
rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyraża zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który ukończył 65 rok życia
rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie
wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych
wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu powszechnego albo sądu wojskowego
uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem
wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej
ustala kryteria oceny kandydatów na stanowiska sędziowskiej przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych
opiniuje projektów aktów prawnych w sprawach wynagrodzeń sędziowskich oraz przedstawia wnioski w tym zakresie
opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sędziów i sądownictwa
opiniuje programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres oraz sposób prowadzenia egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników
opiniuje zasady oceny pracy asesorów sądowych
wyraża stanowisko w sprawach dotyczących sądów i sędziów wniesionych pod obrady Rady przez Prezydenta RP oraz inne organy władzy publicznej i organy samorządu sędziowskiego
czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez sędziów
Skład KRS został uregulowany w treści Ustawy zasadniczej, która utrzymuje trójdzielny charakter składu Rady: administracyjno - samorządowo - polityczny. W świetle art. 187 Konstytucji w skład KRS wchodzą trzy grupy członków:


(…)

… spośród senatorów
Przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących KRS wybiera samodzielnie spośród swego grona. Jest ona organem kadencyjnym. Kadencja wybranych członków wynosi 4 lata. Rada obraduje na posiedzeniach, a jej uchwały zapadają bezwzględną większością członków w głosowaniu jawnym. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz