Krajowa Rada Sądownictwa - Sąd Najwyższy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Sądownictwa - Sąd Najwyższy - strona 1 Krajowa Rada Sądownictwa - Sąd Najwyższy - strona 2

Fragment notatki:

Krajowa Rada Sądownictwa
J est organem powołanym w celu ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Składa wnioski do Prezydenta o powoływanie sędziów. Ma prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności aktów normatywnych z ustawą zasadniczą w zakresie dotyczącym sądownictwa. Skład KRS Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków (art. 187 ust. 1 Konstytucji): Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego , Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), jednej osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej , piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów . Kadencja wybieranych członków KRS wynosi 4 lata (art. 187 ust. 3 Konstytucji). Pierwszy skład Rady ukonstytuował się na posiedzeniu, które odbyło się 23 lutego 1990. Uprawnienia KRS Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa realizowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych : dotyczące aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów n ormatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów dotyczące powoływania Prokuratora Generalnego rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu Prokuratora Generalnego a następnie przedstawienie Prezydentowi RP jednego kan dydata (drugiego przedstawia Krajowa Rada Prokuratorów ) dotyczące powoływania sędziów rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych , wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych , wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych, rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku , wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. Jednym z uprawnień Rady do 5 grudnia 2007 r. było ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych. Tego dnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzeczono, że art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS jest niezgodny z art. 60 Konstytucji RP. Z tym dniem Rada utraciła więc prawo ustalania wspomnianych kryteriów. Ostatnie uchwały w przedmiocie kryteriów zostały podjęte 11 stycznia 2007 r., 19 kwietnia 2007 r. oraz 19 lipca 2007 r.

(…)

… 2007 r., 19 kwietnia 2007 r. oraz 19 lipca 2007 r.
dotyczące spraw dyscyplinarnych
występowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji,
wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz