Ustawa o krajowej radzie sądownictwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o krajowej radzie sądownictwa-opracowanie - strona 1 Ustawa o krajowej radzie sądownictwa-opracowanie - strona 2 Ustawa o krajowej radzie sądownictwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
USTAWA
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001
z dnia 27 lipca 2001 r.
r. Nr 100, poz. 1082,
z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2003 r. Nr
o Krajowej Radzie Sądownictwa
228, poz. 2256, z 2005
r. Nr 169, poz. 1410,
Nr 249, poz. 2104, z
2007 r. Nr 25, poz.
162, Nr 73, poz. 484,
Nr 136, poz. 959, Nr
Art. 1.
227, poz. 1680, z 2008
1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej „Radą”, realizuje cele określone w r. Nr 72, poz. 427, Nr
96, poz. 621, z 2009 r.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr 1, poz. 4, Nr 26,
poz. 157.
2. Siedzibą Rady jest Warszawa.
Art. 2.
1. Rada wykonuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
2) rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych,
3) przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie
sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,
4) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku,
5) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko
sędziowskie,
6) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
7) wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa
sądu powszechnego albo sądu wojskowego,
8) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Rada ponadto:
2009-03-09
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
1) wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej,
2) ustala kryteria oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych,
pkt 2 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2007 r. Nr 227, poz. 1680)
3) opiniuje projekty aktów prawnych w sprawach wynagrodzeń sędziowskich
oraz przedstawia wnioski w tym zakresie,
4) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów,
[5) opiniuje programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres i sposób prowadzenia egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników,]

[6) opiniuje zasady oceny pracy asesorów sądowych,]
7) wyraża stanowisko w sprawach dotyczących sądów i sędziów, wniesionych
pod obrady Rady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy władzy publicznej i organy samorządu sędziowskiego,
8) czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i w przypadku uzyskania
wiarygodnej informacji o przewinieniu służbowym, w tym o oczywistej i
rażącej obrazie przepisów prawa i uchybieniu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz