Wykład - krajowa rada sądownictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - krajowa rada sądownictwa - strona 1 Wykład - krajowa rada sądownictwa - strona 2 Wykład - krajowa rada sądownictwa - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
o Krajowej Radzie Sądownictwa
Art. 1.
1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej „Radą”, realizuje cele określone w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Rady jest Warszawa.
Art. 2.
1. Rada wykonuje czynności określone w ustawach, a w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
2) rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach
sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich
sądach administracyjnych i w sądach wojskowych,
3) przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie
sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach
powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,
4) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyraża zgodę
na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który ukończył 65 rok życia,
5) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko
sędziowskie,
6) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
7) wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa
sądu powszechnego albo sądu wojskowego,
8) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Rada ponadto:
1) wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej,
2) ustala kryteria oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej
przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych,
3) opiniuje projekty aktów prawnych w sprawach wynagrodzeń sędziowskich
oraz przedstawia wnioski w tym zakresie,
4) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów,
5) opiniuje programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres i sposób prowadzenia
egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników,
6) opiniuje zasady oceny pracy asesorów sądowych,
7) wyraża stanowisko w sprawach dotyczących sądów i sędziów, wniesionych
pod obrady Rady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy
władzy publicznej i organy samorządu sędziowskiego,
8) czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez sędziów.
9) opiniuje kandydatów na Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów


(…)

… do Biura Rady na podstawie odrębnych
przepisów.
Art. 4.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Minister Sprawiedliwości są członkami Rady przez okres pełnienia tych funkcji.
Art. 5.
1. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni swoje funkcje
w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie.
2. Mandat osoby powołanej przez Prezydenta wygasa najpóźniej w ciągu trzech
miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta.
Art. 6.
1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród posłów czterech członków Rady
na okres swojej kadencji.
2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród senatorów dwóch członków
Rady na okres swojej kadencji.
3. Kadencja członków Rady wybranych przez Sejm i Senat upływa najpóźniej w
ciągu trzech miesięcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz