Suwereność RP

note /search

Wykład - Finanse publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

„Finanse publiczne” (też nowość): Art. 216-218 - ustawa musi określić: gromadzenie i wydatkowanie środków na cele publiczne nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów i akcji przez państwo emisję papierów wartościowych przez państwo ustanowienie monopolu zaciąganie pożyczek oraz ...

Wykład - jednostki samorządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Art. 3. Przystąpienie do zrzeszenia nie może łączyć się z przekazaniem na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w ni...

Wykład - klęska żywiołowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Ustawa z 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej Art. 2. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usu...

Wykład - komitet integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej Art. 1. Komitet Integracji Europejskiej, zwany dalej "Komitetem", jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i koor...

Wykład - krajowa rada sądownictwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej „Radą”, realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Rady jest Warszawa. Art. 2. ...

Wykład - lobbing

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalnoś...

Wykład - mandat posła i senatora

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

U S T A W A z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA Art. 6. Poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeżeniem art. 6a. Za taką działalno...

Wykład - mandaty posła i senatora

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora Art. 6. 1. Poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeżeniem art. 6a. Za taką działalność...

Wykład - obowiązek obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Art. 3.1) 1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzecz...

Wykład - ordynacja wyborcza do samorządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw1) Art. 3. 1. W rozumieniu niniejszej ustawy organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego są rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o radzi...