Wykład - Finanse publiczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Finanse publiczne - strona 1 Wykład - Finanse publiczne - strona 2

Fragment notatki:

„Finanse publiczne” (też nowość):
Art. 216-218 - ustawa musi określić:
gromadzenie i wydatkowanie środków na cele publiczne
nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów i akcji przez państwo
emisję papierów wartościowych przez państwo
ustanowienie monopolu
zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych - zakazane jest zaciąganie i udzielanie, jeśli w efekcie dług publicznych przekroczy 60% PKB, ale sposób obliczania PKB jest tylko w ustawie, a ustawę zawsze można zmienić (art.216)
system podatkowy (art. 217)
organizację Skarbu Państwa (art. 218)
Art. 219 - budżet państwa - uchwalany w drodze ustawowej przez Sejm, powinien być uchwalony w roku poprzednim na rok następny, ale w wyjątkowych przypadkach można uchwalić prowizorium budżetowe na okres krótszy niż rok, jeśli Sejm nie zdąży uchwalić ustawy, działa się na podstawie jej projektu (przed wojną obowiązywał budżet zeszłoroczny)
Art. 220 - deficyt - nie może być zwiększany przez Sejm ani pokrywany przez pożyczki z banku centralnego
Art. 221 - inicjatywa ustawodawcza - wyłączność RM
Art. 222 - termin przełożenia projektu Sejmowi - najpóźniej 3 miesiące przed początkiem roku budżetowego, później tylko w wyjątkowych przypadkach (czyli w praktyce zawsze)
Art. 223 - Senat - 20 dni na poprawki, nie może odrzucić
Art. 224 - prezydent - 7 dni na podpisanie, nie może zawetować, w razie odesłania do TK są 2 miesiące na orzeczenie
Art. 226 - jeśli Sejm i Senat nie wyrobią się w ciągu 4 miesięcy od przedstawienia projektu ustawy, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji (ale nie musi)
Art. 226 - RM w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego musi przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu i informację o zadłużeniu państwa, Sejm po zasięgnięciu opinii NIK w ciągu 90 dni głosuje nad absolutorium
Art. 227 - NBP - bank centralny, ma wyłączne prawo do emisji pieniądza i realizowania polityki pieniężnej, odpowiada za wartość pieniądza, organami są: prezes (powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6 lat - nie może należeć do partii, związku, ani sprawować innej funkcji niedającej się pogodzić z godnością urzędu) i RPP (prezes NBP + członkowie powoływani w równej liczbie na 6 lat przez Sejm, Senat i prezydenta), która ustala założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości razem z budżetem i równocześnie z RM składa sprawozdanie z ich wykonania, a szczegóły w ustawie:
Ustawa o Narodowym Banku Polskim:
Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję (maksymalnie dwie kolejne), odwoływany analogicznie w razie długotrwałej choroby, skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub wyroku TS (art.9), jest przełożonym wszystkich pracowników NBP, szefem zarządu, RPP i Komisji Nadzoru Bankowego, reprezentuje NBP na zewnątrz i Polskę w międzynarodowych instytucjach bankowych i finansowych (jeśli RM nie zdecyduje inaczej) (art. 11)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz