Wykład - jednostki samorządu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - jednostki samorządu - strona 1

Fragment notatki:

USTAWA
z dnia 15 września 2000 r.
o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
Art. 3.
Przystąpienie do zrzeszenia nie może łączyć się z przekazaniem na jego rzecz lub na
rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w nim członków wykonywania zadań publicznych
przystępującej jednostki samorządu terytorialnego ani też nieruchomości lub
majątkowych praw na dobrach niematerialnych przysługujących tej jednostce.
Art. 4.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o
przystąpieniu do zrzeszenia bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
3. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje uchwałę ministrowi właściwemu
do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody, dołączającego swoją opinię.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wraz z uchwałą, o której
mowa w ust. 1, przekazuje statut zrzeszenia, do którego zamierza wstąpić, lub
inny dokument ustalający zasady działania tego zrzeszenia, listę jego członków
oraz urzędowe tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Sejmik województwa
przedstawia także „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wyraża zgodę na przystąpienie do
zrzeszenia lub odmawia takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 10.
1. W przypadku zmiany celów lub zasad działania danego zrzeszenia dalsze członkostwo
jednostki samorządu terytorialnego w zrzeszeniu wymaga podjęcia
uchwały przez organ stanowiący tej jednostki. Przepisy art. 4-6 stosuje się od©
Kancelaria Sejmu s. 3/3
2005-08-31
powiednio, z tym że właściwe organy administracji rządowej dokonują czynności
w terminie 14 dni.
2. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy celami polityki zagranicznej
państwa a polityką zrzeszenia minister właściwy do spraw zagranicznych może
cofnąć zgodę na przystąpienie do zrzeszenia.
3. W okresie rozpatrywania sprawy zgody na członkostwo jednostki samorządu terytorialnego
w zrzeszeniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka samorządu
terytorialnego, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych,
nie podejmuje czynności w zrzeszeniu, a w przypadku braku zgody na
dalsze członkostwo występuje ze zrzeszenia w trybie przewidzianym w jego statucie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz