Zasady działania Rady Ministrów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady działania Rady Ministrów - strona 1 Zasady działania Rady Ministrów - strona 2 Zasady działania Rady Ministrów - strona 3

Fragment notatki:


28. Zasady działania Rady Ministrów(RM) . Zasada kolegialności działania -Rada Ministrów, w granicach swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej polityki Rządu (To określa Regulamin pracy Rady Ministrów). Natomiast Konstytucja nie wyraża tej zasady, ani wspomina o ustawowych regulacjach problemów dotyczących organizacji i trybu pracy RM.
I. RM rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. Prezes RM zwołuje posiedzenia
Rada Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Prezesa RM. Z uzasadnionych przyczyn Prezes RM może wyznaczyć inny termin posiedzenia RM, zawiadamiając o tym uczestników posiedzenia, nie później niż na tydzień przed stałym terminem posiedzenia.
Zawiadomienia o posiedzeniu RM, wraz z porządkiem obrad, doręcza uczestnikom posiedzenia Sekretarz Rady Ministrów, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.
Prezes RM może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwołać posiedzenie w trybie nagłym. W takich przypadkach Prezes RM przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie nagłego trybu jego zwołania (nie stosuje się w tym przypadku poprzedni punkt)
W czasie posiedzenia RM rozpatruje wyłącznie dokumenty rządowe i inne sprawy objęte, doręczonym członkom RM, porządkiem obrad(porządek obrad- może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez Prezesa RM z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek, zgłoszony przez członka RM przed rozpoczęciem obrad).
II Posiedzenia odbywają się w obecności większości członków RM dla przyjęcia
rozstrzygnięcia
Rozstrzygnięcia RM zapadają w drodze uzgodnienia W przypadkach nieosiągnięcia uzgodnienia rozstrzygnięcia zapadają w głosowaniu jawnym , zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków RM, a w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
III Rozpatrywane sprawy umieszcza się według ich rodzaju i przedmiotu w następującej kolejności:
1) projekty dokumentów rządowych w pełni uzgodnione, których rozpatrzenie nie wymaga
przeprowadzenia dyskusji,
2) projekty dokumentów rządowych z dołączonym protokołem rozbieżności albo, do których
zostały zgłoszone uwagi członków Rady Ministrów,
3) informacje i sprawozdania,
4) sprawy parlamentarne,
5) analizy problemowe lub inne sprawy dotyczące podstawowych problemów polityki Rządu,
6) pozostałe dokumenty rządowe,
7) sprawy programowe,
8) sprawy bieżące.
Prezes RM może, na wniosek uprawnionego organu lub Sekretarza RM albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Ministrów(

(…)

… z ustaleniami Komisji Prawniczej organ wnioskujący kieruje do Sekretarza Rady Ministrów w celu rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
3. Projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnoszą, zgodnie z właściwością, członkowie Rady Ministrów oraz, stały komitet Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych…
… projektu przez stały komitet RM, organ wnioskujący, kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.
Komisja Prawnicza bada i ocenia projekt pod względem prawnym i redakcyjnym, w tym ocenia zgodność przepisów projektu z obowiązującym systemem prawa, zasadami techniki prawodawczej oraz poprawność językową przepisów projektu. W wyniku prac Komisja Prawnicza…
… zmian i uzupełnień,
2) do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie RM lub wskazany organ
wewnętrzny RM.
8. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radę Ministrów i podjęcia decyzji, organ uprawniony może wycofać wniesiony projekt dokumentu rządowego. W takim przypadku Prezes RM może zarządzić opracowanie, uzgodnienie i wniesienie projektu lub dokonanie niektórych z tych czynności w odrębnym…
… obowiązku:
a) uprzedniego przedstawienia RM, Prezesowi RM lub wskazanemu organowi
wewnętrznemu RM założeń albo tez dokumentu rządowego lub oceny
skutków regulacji w odniesie projektu aktu normatywnego,
b) przedstawienia projektu dokumentu rządowego do zaopiniowania przez
organy pomocnicze lub Prezesa RM, Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych lub Radę Legislacyjną przy Prezesie RM.
Z posiedzenia RM…
… sporządza się, pod nadzorem Sekretarza Rady Ministrów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, pełny zapis jego przebiegu (na podstawie zapisu magnetofonowego)- zapisem posiedzenia, oraz protokół ustaleń posiedzenia RM- protokołem ustaleń.
Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym RM, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.
Protokół ustaleń zawiera pełne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz