System polityczny RP - strona 11

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

WYKŁAD 8 (16.12.2009) Gru pa nacisku (grupa interesu): zbiór podmiotów uwiadamiających sobie potrzebę wspólnego działania dla realizacji konkretnego interesu , przy użyciu metod uzależnionych od usytuowania grupy oraz od adresata nacisków i podmiotów nieuczestniczących bezpośrednio w sprawowaniu wł...

Władza sądownicza w świetle Konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

WYKŁAD 12 (27 .01.2010) WŁADZA SĄDOWNICZA W systemie politycznym RP Władza sądownicza w świetle Konstytucji RP: sprawowana przez sądy i trybunały; instytucje sądowe wyznaczone do wymierzania sprawiedliwości to: Sąd Najwyższy sądy powszechne sądy administ racyjne sądy wojskowe. Zasady organizacji są...

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1022

System polityczny RP Wykład 1 - 07.10.2009 System - zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniających określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w konkretnym celu; sprzężenia (relacje) między elementami systemu tworzą jego strukturę - pojęcie systemu jest stosowane praktyczn...

Wymiar lokalny i regionalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

WYKŁAD 9 (20.01.2010) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wymiar lokalny i regionalny Administracja publiczna - służbą społeczeństwu. • administracja ( łac. administrare - być pomocnym, administro - służyć, kierować) - to zorganizowana, działalność realizowana przy pomocy określonego aparatu i zmierzająca do o...

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Stany nadzwyczajne: Pojawienie się w kraju sytuacji szczególnego zagrożenia. Jej rozwiązanie wumaga szczególnych środków: - koncentracji władzy w rękach egzekutywy - ograniczeń praw i wolności obywatela - zmian w strukturze działania państwa - zmian w systemie stanowienia prawa. Część regulacj...

Wykład - źródła Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Źródła Prawa Garlicki: Państwa demokratyczne opierają się w swoim funkcjonowaniu na prawie, czyli zbiorze reguł i norm ustanawianych przez powołane do tego organy, wiążących wszystkich swych adresatów. Prawo naturalne - zbiór reguł i norm istniejących niezależnie od woli prawodawcy, wynikają one ...

Wykład - charakterystyka systemu RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Konstytucja: walor organizacyjny i gwarancyjny Konstytucja rodzaje: pisane i niepisane Sztywne i elastyczne Jednolite i złożone Konstytucja to : akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa, akt określający podstawowe zasady ustroju państwa i jego organów, ak...

Wykład - Konstytucja z 17.03.1921

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Konstytucja z 17.03.1921 - podstawa współczesnego konstytucjonalizmu. Zasady : suwerenność narodu, podział władz, gwarancje praw obywatelskich. Parlamentarny system rządów oparty na III republice Francuskiej. Silna pozycja parlamentu - sejm 444 posłów, senat 111 (

Wykład - prawa i wolności jednostki

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

prawa i wolności jednostki Nawiązanie do zachodniej tradycji w tym zakresie - jednostka ludzka jako podmiot autonomiczny, ograniczony zakres podporządkowania jednostki państwu. Rozwój historyczny :Koncepcje indywidualistyczne, teoria umowy społecznej, teoria rządu ograniczonego, koncepcja podziału...

Wykład - Rada Ministrów

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658

RADA MINISTRÓW Garlicki: RM - drugi obok prezydenta segment władzy wykonawczej. Naczelny organ konstytucyjny państwa - tryb jego powoływania i zakres oddziaływania określa konstytucja i ustawy. Dwa ujęcia rządu wąskie (sama Rada Ministrów) i szerokie (administracja publczna) Pozycja ustrojowa RM:...