System polityczny RP - strona 12

Wykład - Rada Ministrów i administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

„Rada Ministrów i administracja rządowa”: Art. 146 - funkcje RM: prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, kieruje i koordynuje pracami administracji rządowej (centralnej i terenowej - urzędami wojewódzkimi, zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, chroni interesy Skarbu Państwa, ...

Wykład - sejm i senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

SEJM I SENAT Referendum: Forma demokracji bezpośredniej. Istotą referendum jest głosowanie w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego, z opcją głosowania określającą preferencje wyborcy. Inną formą demokracji bezpośredniej jest inicjatywa ludowa. Różne rodzaje referendum: -

Wykład - system władzy lokalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

SYSTEM WŁADZY LOKALNEJ Garlicki: Współczesny ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu, cześć zadań jest realizowana przez agendy rządowe podległe premierowi a część przez samorząd terytorialny podporządkowany wspólnocie lokalnej Samorząd terytorialny jest jedną z form samorządu rozu...

Wykład - Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

Trybunał Konstytucyjny Powołany 29.04. 1985 roku. Pozycja ustrojowa: - pewne cechy wspólne z sądami (wymienione wyżej). Niezależny od innych rodzajów władzy. Podstawowe zadania : kontrola zgodności hierarchicznej norm prawnych (sprawuje to na zasadzie wyłączności) Skład: 15 sędziów. Wybór indywi...

Wykład - Trybunał Stanu

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Trybunał Stanu: - realizuje konstytucyjną formę odpowiedzialności egzekutywy. Jest to odrębny podmiot władzy sądowniczej. Działanie zbliżone do sądu karnego. Skład: przewodniczący i dwóch wice. Przewodniczącym jest Prezes SN, pozostali członkowie są wybieranie przez Sejm na okres jego kadencji. Po...

Wykład - Władza sądownicza

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504

Włądza sądownicza Zasada podziału władz nadaje sądownictwu odrębny charakter, niezależny od innych włądz. Władza sądownicza nie ma jednolitego charakteru dzieli się na sądy i trybunały. Trybunały są dwa i występują poza normalnym systemem sądów. Wspólne cechy trybunałów i władzy sądowniczej - nie...

Wykład - Wybory

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826

Wybory - regularne odnawiania składu parlamentu w wynkiu decyzji podejmowanych przez ogół obywateli posiadających pełne prawa polityczne. Z wyborów musi pochodzić izba niższa parlamentu Prawo wyborcze: dwa znaczenia - czynne - prawo do głosowania - bierne - prawo do bycia wybranym System prawny ...

Wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 336

Zasady Ustroju Rzeczpospolitej Zasady podstawowe rozstrzygające o charakterze ustrojowym państwa tworzą tożsamość demokratyczną państwa. Określają one do kogo należy władza w państwie, ustalają podstawowe formy jej wykonywania: - Zasada suwerenności narodu 4. Art. - Władza zwierzchnia należy do N...

Wykład - Zmiana konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

„Zmiana konstytucji”: Art. 235 - zmiana konstytucji - projekt może zgłosić 1/5 posłów, Senat lub prezydent (RM już nie), uchwalany większością 2/3 ustawowej liczby posłów w Sejmie i w ciągu 60 dni bezwzględną większością w obecności połowy ustawowej liczby senatorów w Senacie, Senat nie może zgłasz...

Wykład - Prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Prezydent Koncepcja Polskiej prezydentury jest raczej efektem doświadczeń a nie rozważań doktrynalnych. Ustrojowa pozycja prezydenta: - dualizm władzy wykonawczej, - w obliczu koncepcji parlamentaryzmu zracjonalizowanego, oddziałuje on w razie destabilizacji układu - rola arbitra miedzy władzami...