wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej - strona 1 wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej - strona 2 wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej - strona 3

Fragment notatki:

Zasady Ustroju Rzeczpospolitej
Zasady podstawowe rozstrzygające o charakterze ustrojowym państwa tworzą tożsamość demokratyczną państwa. Określają one do kogo należy władza w państwie, ustalają podstawowe formy jej wykonywania:
- Zasada suwerenności narodu
4. Art. - Władza zwierzchnia należy do Narodu
We wcześniejszych czasach głównie znaczenie negatywne miało - ograniczające monarchę.
1952r. - suwerenem był lud pracujący miast i wsi.
Naród - wspólnota wszystkich obywateli rzeczpospolitej, wspomina się też o Polakach zamieszkałych za granicą.
Rzeczpospolita - coś więcej niż aktualny stan państwa, jest nawiązaniem do pojęcia ojczyzny - historycznej wspólnoty.
Naród sprawuje swoją władze:
-bezpośrednio
referendum (ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie zgody na ratyfikacje umowy przekazującej kompetencje OM, w sprawie zmian w konstytucji i lokalne) inicjatywa ludowa , veto ludowe
- przez swych przedstawicieli
poprzez organy przedstawicielskie - sejm, senat. Wymagania : odpowiednia procedura wyborcza, pluralizm, odpowiednia silna pozycja i kompetencje Sejmu w państwie.
Zasada niepodległości i suwerenności Państwa
Art.5 - ochrona niepodległości i suwerenności państwa jako zadanie Rzeczpospolitej
Nienaruszalność i niepodzielność terytorium Państwa
Niepodległość - odrębny byt państwowy
Suwerenność - zdolność państwa do samodzielnego decydowania o wszystkich dotyczących go sprawach.
Ograniczenia suwerenności Państwa - Art. 90.ust1. - „Klauzula Europejska” ograniczenie na podstawie umowy międzynarodowej . Ratyfikacja 66% Sejm i Senat. Wtórne prawo wspólnotowe przed ustawami.
Zasada demokratycznego państwa prawnego
Pojęcie państwa prawnego wywodzi się z Niemiec. Jego elementami są : podział właz, zwierzchnictwo konstytucji, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, szczególna rola ustaw.
Jednostka= ”to co nie jest zabronione jest dozwolone” Władza = „dozwolone jest tylko co zapisane w ustawach”
Orzecznictwo TK w latach 1989-1997 traktowało zasadę demokratycznego państwa prawnego szereg zasad i reguł bardziej szczegółowych „prawo do sądu, życia, prywatności”. Zasada przyzwoitej legislacji - nakazuje by ustawodawca traktował adresatów norm z minimum uczciwości:
- zakaz działania prawa wstecz,
- nakaz odpowiedniego vacatio legis,
- zasada ochrony praw nabytych,


(…)

… kompetencje należy przypisywać właściwym władzom,
Koncepcja istoty władz - pewne ingerencje innych organów władzy w kompetencje danej władzy są niedopuszczalne,
Dwa zasadnicze modele podziału władz: prezydencki i parlamentarno-gabinetowy.
Racjonalizacja systemu parlamentarnego poprzez zmianę relacji między rządem i parlamentem: - utrudnienia dotyczące obalenia rządu (konstruktywne wotum nieufności, połączenie wotum nieufności z rozwiązaniem parlamentu)
Niezależność władz sądowych - ukształtowana zasadą, że tylko one mogą wymierzać sprawiedliwość. Sądownictwo konstytucyjne - istotny hamulec władzy ustawodawczej.
Zasada społecznej gospodarki rynkowej:
Ogólna charakterystyka ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej. Pojecie przeniesione z doktryny niemieckiej. Oparcie się na gospodarce rynkowej i państwa socjalnym. W sensie negatywnym oznacza odwrót od socjalizmu.
Podstawy społecznej gospodarki rynkowej:
- wolność działalności gospodarczej,
- własność prywatna
- solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych
Ustawa o komisji trójstronnej. Art. 3. opiniowanie założeń budżetowych, wysokości emerytur i rent, oraz wynagrodzeń u przedsiębiorców i w sferze budżetowej.
Art. 4. - bierze udział w komisji…
… służących jego realizacji jako obywatela, pracownika czy mieszkańca.
Zasada pluralizmu politycznego - swoboda tworzenia i działania partii politycznych
Partie polityczne - to zorgranizowane struktury jednoczące obywateli dla formułowania, wyrażania i realizowania ich celów politycznych, dążące do zdobycia włądzy w państwa poprzez zdobycie większość większość państwowych państwowych samorządowych organach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz