Podstawowe założenia Konstytucji z 1997

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe założenia Konstytucji z 1997  - strona 1 Podstawowe założenia Konstytucji z 1997  - strona 2 Podstawowe założenia Konstytucji z 1997  - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIE 20. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTYTUCJI Z 02.04.1997 ROKU. Do podstawowych zasad Konstytucji należą: ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - wyrażona w samej nazwie państwa ( Rzeczypospolita Polska), w tytule konstytucji i przede wszystkim w jej instytucjach i urządzeniach. Oznacza ona, z jednej strony, wykluczenie jakiejkolwiek władzy dziedzicznej lub dożywotniej w państwie, z drugiej, postulat ustanowienia rządów prawa i ustroju demokratycznego. Art.1 Konstytucji określa dosłownie Rzeczypospolitą Polską jako dobro wspólne wszystkich obywateli. Za dobra uznaje się to co ogół uzna za dobra. Mianem Rzeczpospolita ustrojodawca zatytułował także rozdział I Konstytucji. Zasada republikańskiej formy rządu, obok innych zasad ustroju wskazanych w rozdziale I Konstytucji, wyrażona jest przepisami Konstytucji, których zmiana jest szczególnie utrudniona ( w porównaniu z pozostałymi przepisami Ustawy zasadniczej). ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAAŃSTWA PRAWNEGO - art.2 konstytucji „ Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” ustanawia zasadę demokratycznego państwa prawnego jako podstawową zasadę ustroju politycznego. Idea demokratycznego państwa prawa spełnia się przez połączenie elementów formalnych z elementami materialnymi, do których zalicza się przede wszystkim: zagwarantowanie oraz poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela, zasadę suwerenności, zasadę pluralizmu politycznego, demokratyzm oparty na kreowaniu władz przez okresowo odbywane wolne wybory powszechne, zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji państwowych, ideę państwa socjalnego opartą na realizacji zasad sprawiedliwości społecznej, niezależny i niezawisły sądowy wymiar sprawiedliwości, kontrolujący zarówno władzę ustawodawczą, jak i wykonawczą oraz zasadę samorządu. Demokratyczne państwo prawne to takie, w którym prawo odzwierciedla akceptowany społecznie system wartości, oparty na prawie naturalnym i standardach prawa międzynarodowego. W demokratycznym państwie prawa wola większości, wyrażona w formie ustawy, może być przezwyciężona w wyniku zastosowania kontroli konstytucyjności prawa. Trybunał Konstytucyjny zdefiniował państwo prawa, które „oznacza takie państwo, którego organy działają na podstawie i przy pomocy prawa”. Prawem w znaczeniu norm powszechnie obowiązujących są, oprócz konstytucji jako ustawy zasadniczej, ustawy oraz akty normatywne wydane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania. Z pojęcia „demokratycznego państwa prawnego” wynikają: zasada zaufania obywateli do państwa, zakaz działania prawa wstecz,
zasada ochrony praw nabytych,
zasada sprawiedliwości społecznej,
zasada respektowania dobra ogółu,
zasada stabilnego i bezpiecznego prawa,


(…)

… oraz akty normatywne wydane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania. Z pojęcia „demokratycznego państwa prawnego” wynikają: zasada zaufania obywateli do państwa, zakaz działania prawa wstecz,
zasada ochrony praw nabytych,
zasada sprawiedliwości społecznej,
zasada respektowania dobra ogółu,
zasada stabilnego i bezpiecznego prawa,
zasada podziału prawa,
zasada niezawisłości sędziowskiej, zasada prawa do sądu,
zasada nakazu określoności przepisów karnych,
zasada nullum crimen sine lege, zasada zakazu nadmiernej ingerencji ustawodawcy w prawa jednostki. ZASADA AUTONOMII I WZAJEMNEJ NIEZALEŻNOŚCI ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA W STOSUNKACH MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁAMI I INNYMI ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI- wyróżnia się dwa klasyczne modele ustrojowe stosunków wyznaniowych w państwie, wyróżniające dwa typy państw…
… jednoizbowej; stanowi barierę przeciwko „pospiesznej legislacji”, dając możliwość ponownego jej przedyskutowania i zmiany projektu w trakcie jego rozpatrywania w drugiej izbie. Minusy: trudności w określeniu, która z izb powołana jest do reprezentowania woli narodu; niebezpieczeństwo rozproszenia odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem ( w systemach rządów parlamentarno- gabinetowych uprawnienia…
… SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ- podstawą ustroju gospodarczego RP jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na „ wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” ( art. 20 Konstytucji). Własność prywatna nie wyklucz własności państwowej i grupowej; Konstytucja ustanawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz