Grupa nacisku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa nacisku - wykład - strona 1 Grupa nacisku - wykład - strona 2 Grupa nacisku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 (16.12.2009) Gru pa nacisku (grupa interesu): zbiór podmiotów uwiadamiających sobie potrzebę wspólnego działania dla realizacji konkretnego interesu , przy użyciu metod uzależnionych od usytuowania grupy oraz od adresata nacisków i podmiotów nieuczestniczących bezpośrednio w sprawowaniu władzy państwowej;
przenoszenie interesów grup społecznych na forum polityki to polityzacja interesów grupowych , czyli grupowe dążenie do opatrzenia realizacji doniosłych potrzeb (interesów) grupowych sankcjami towarzyszącymi decyzjom państwowym.
Grupy interesu a partie polityczne: Grupy interesu to grupy ludzi zjednoczonych wspólnym, uświadomionym interesem, którzy wykorzystując posiadane zasoby dążą do powołania struktur organizacyjnych, ułatwiających promocję oraz realizację ich interesów grupowych, bez konieczności wprowadzenia swoich członków do formalnych struktur władzy .
Klasyfikacja grup interesu: 1. Ze względu na poziom wewnętrznej organizacji (G. Almond i G . B. Powell): zrzeszeniowe - wyspecjalizowane struktury zajmujące się artykułowaniem interesów ekonomicznych i społecznych np. związki zawodowe; cechuje je otwarta artykulacja interesów, procedury, etatowy personel, program.
instytucjonalne - organizacje formalne złożone z fachowego personelu artykułujące zarówno własne interesy, jak i innych grup np. kościół, armia;
niezrzeszeniowe - brak wewnętrznej struktury, grupy oparte na pokrewieństwie, statusie, artykulacja interesów ma charakter doraźny;
anomalne - brak zasad regulujących ich działanie.
2. Ze względu na kryterium motywacji (J.D. Stewart): sekcjonalne - reprezentują interesy określonego segmentu społeczeństwa (pracodawców, pracobiorców, emerytów);
promocyjne - walczą o realizację jakiejś zasady, wartości najczęściej o charakterze nieekonomicznym, np. zniesienie kary śmierci, zakaz budowy elektrowni jądrowych
3. Ze względu na środowisko w jakim działa grupa wyróżniono grupy reprezentujące (S. E. Finer): pracodawców;
pracobiorców;
spółdzielców;
wolne zawody;
grupy obywatelskie;
kościoły;
odrębne części ludności (np. emerytów);
LOBBING - strategia działania g. i.: Lobbing to dążenie do oddziaływania na proces decyzyjny, zmierzające do zapewnienia, aby proces ten objął określone zagadnienia lub do przeciwdziałania objęcia regulacją określonych problemów.
Lobbing jest realizowany poprzez wykorzystanie czynników związanych z dotarciem do odpowiednich ośrodków władzy (najczęściej legislatywy), istnienia odpowiedniego zaplecza merytorycznego oraz możliwości skutecznych zestawień zasobów symbolicznych.

(…)

… stowarzyszeń:
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu - 1912 r.
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 1917 r. - Związek Harcerstwa Polskiego - 1918 r. - Polski Czerwony Krzyż - 1919 r.
Przykłady najliczniejszych organizacji społecznych: - Polski Związek Wędkarski - 760.000 członków
- Liga Ochrony Przyrody - 625.000 członków - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 455.000 członków - Związek Harcerstwa…
… katolicki. Podział administracyjny:
- Archieparchia (archidiecezja) przemysko-warszawska;
- Eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny:
Drugi pod względem liczebności kościół w Polsce - liczy ok. 500 tys. wiernych
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego:
prawo do obchodzenia świąt prawosławnych…
… uwarunkowania.
Kościół Unicki:
Ukraiński Kościół' Katolicki obrządku bizantyjskiego (oficjalnie "Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-ukraińskiego", potocznie także "Cerkiew unicka", - największy z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski
Jest to Kościół wschodni, tradycji bizantyjskiej, wchodzący w skład Kościoła katolickiego…
… oraz współuczestnictwa grup interesu w procesie decyzyjnym
Zasoby grup interesu:
czynnik „dojścia” do strategicznych ośrodków władzy;
czynnik finansowy;
czynnik merytoryczny;
czynnik symboliczny;
czynnik mobilizacji;
czynnik bazy strukturalnej;
czynnik koordynacji;
Rodzaje grup interesu występujących w Polsce:
organizacje pracodawców;
związki zawodowe;
organizacje społeczne;
związki wyznaniowe
Organizacje pracodawców i przedsiębiorców:
organizacje pracodawców zajmują się ustalaniem strategii i przygotowywaniem negocjacji ze związkami zawodowymi, broniąc interesów swoich członków wobec reprezentacji pracowników.
organizacje biznesu kształtują prawne, gospodarcze i etyczne standardy prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentują opinię świata biznesu wobec polityki gospodarczej rządu.
Akty normatywne regulujące działalność…
….
Demokracja a nauczanie Kościoła:
„Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także - kiedy należy to uczynić - zastępowania ich w sposób pokojowy innymi”.
Encyklika „Centesimus annus
Kościół nie utożsamia się z żadną wspólnotą polityczną ani też nie wiąże się z żadnym systemem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz