Państwo i prawo

note /search

Wykład - źódła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Źródła prawa - akty normatywne, zwane także prawotwórczymi, które zawierają przepisy, dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa. Akty normatywne - akty prawne, w których zawarte są normy prawne. W naszym systemie są one podstawowymi źródłami prawa. Określa się je mianem prawa stanowio...

Wykład - Budowa przepisu prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4291

Budowa przepisu prawnego Rodzaje przepisów prawnych: poprzednik - ustala pewną klasę okoliczności z jaką należy wiązać stosunki prawne następnik - określa skutki prawne funktor normotwórczy - łączy w gramatyczność całość następnik i poprzednik Poprzednik w przepisie ustala pewna klasę okoliczno...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2863

Definicja państwa Próby sformułowania definicji państwa podejmowano od najdawniejszych czasów. W doktrynie wyróżnia się zazwyczaj pięć typów definicji państwa: funkcjonalne wskazujące na elementy państwa psychologiczne socjologiczne klasowe Definicje funkcjonalne opisują państwo w zależności ...

Wykład - dyscyplina interdyscyplinarna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

dyscyplina interdyscyplinarna - różne nauki oddają jej część swoich elementów m.in.: - teoria państwa i prawa - zajmuje się budowaniem pewnych abstrakcyjnych konstrukcji o charakterze idealnym; - historia państwa i prawa - zajmuje się tymi instytucjami, które już nie obowiązują, wyciąga wnioski by...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1946

Gałęzie prawa Przez gałąź prawa rozumie się ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Prawo publiczne: prawo konstytucyjne - obejmuje normy prawne ustalające podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego, strukturę i zasadę dz...

Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1750

Klasyfikacja faktów prawnych Zdarzenia - okoliczność zewnętrzna do podmiotu prawnego (np. upływ czasu - przedawnienie) Działania o charakterze wolicjonalnym - to działanie za pomocą czynności prawnej, którego koniecznym elementem jest wyrażenie woli, które może zostać złożone w sposób wyraźny lub ...

Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1253

Ogłaszanie aktów normatywnych   Warunkiem wejścia w życie Konstytucji, ustaw, rozporządzeń i aktów normatywnych prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (np. wyroków Trybunału Konstytucyjnego) określa Ustawa z dnia 20 lip...

Wykład - Prawo - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Prawo - jest to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo, których realizacja jest zagwarantowana przymusem państwowym.   Normy wydane są przez państwo, czyli przez odpowiedni organ państwowy (Ustawodawcę). W Polsce - Sejm...

Wykład - Przestrzeganie i stosowanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1547

Przestrzeganie i stosowanie prawa   Przestrzeganie prawa to postępowanie zgodne z prawem, zarówno obywateli jak i organów państwa. Jest to zachowanie adresata normy prawnej zgodne z treścią dyspozycji tej normy.   Nieprzestrzeganie prawa może polegać na: - zachowaniu sprzecznym z prawem (contra...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1008

Reżim polityczny Reżim polityczny to ogół metod, jakimi posługuje się aparat państwowy w stosunkach z ludnością, a także zasady, jakimi kieruje się on w tych stosunkach. Innymi słowy, to styl rządzenia określający faktyczne stosunki pomiędzy strukturami organizacyjnymi państwa a ludnością, to sposó...