Wykład - Prawo - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - Prawo - definicja - strona 1 Wykład  - Prawo - definicja - strona 2 Wykład  - Prawo - definicja - strona 3

Fragment notatki:

Prawo - jest to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo, których realizacja jest zagwarantowana przymusem państwowym.
 
Normy wydane są przez państwo, czyli przez odpowiedni organ państwowy (Ustawodawcę). W Polsce - Sejm.
 
Normy uznane przez państwo, czyli normy zwyczajowe, które uzyskały rangę norm prawnych.
 
W państwach współczesnych o rozwiniętym systemie prawnym, prawo powstaje niemal wyłącznie w drodze stanowienia norm (prawo stanowione).
 
2. Wzajemne uwarunkowanie państwa i prawa polega przede wszystkim na tym, że prawo jest wyrazem woli państwa, które poprzez swoje organy tworzy prawo i zabezpiecza jego realizację za pomocą swojego przymusu.
 
Związki prawa i państwa (zwłaszcza współczesnego) można najkrócej ująć w następujący sposób:
- państwo, działając za pośrednictwem swych kompetentnych organów i w przewidzianych ustawowo formach jest głównym czynnikiem procesu prawotwórstwa;
- tworząc i stosując prawo, państwo realizuje swoje funkcje polityczne (władcze) wobec wszystkich podmiotów, podległych jego władzy suwerennej;
- prawo określa kompetencje, strukturę i tryb działania organów państwa; legitymizuje (uzasadnia) normatywnie władzę państwa;
- prawo określa status obywateli, ich uprawnienia i obowiązki, zwłaszcza w stosunkach z organami władzy państwowej.
 
3. Świadomość prawna - to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.
Prawo i świadomość prawna wywierają na siebie wzajemny wpływ. Niezgodność obowiązującego prawa ze świadomością prawną osłabia działanie prawa. Świadomość prawna społeczeństwa może wpływać na prawo m. in. w ten sposób, że organy państwowe na skutek powszechnej dezaprobaty określonych przepisów, mogą je zmieniać lub uchylać.
 
4. Kultura prawna
 
W znaczeniu węższym (sensu stricto) to wiedza społeczeństwa o obowiązującym prawie, stosunek do tego prawa (gotowość przestrzegania prawa lub jej brak), oceny prawa i postulaty co do jego zmian.
W znaczeniu szerszym (sensu largo) to stan prawa (jego treść i forma), doktryny prawne i nauka o prawie, instytucje polityczne zajmujące się tworzeniem i stanowieniem prawa oraz to wszystko, co wchodzi w skład pojęcia kultura prawna sensu stricto.
 
5. Praworządność - jest to taki stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są uregulowane przepisami prawnymi, a przepisy te są przez organy państwowe ściśle przestrzegane.
Przesłankami praworządności są:
- istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia;


(…)

… lub upoważniającą (zezwalającą) do określonego postępowania.
Norma prawna ma charakter dwustronny: wynika z niej dla jednej osoby obowiązek a dla drugiej prawo, będące korelatem tego obowiązku. Np. umowa pożyczki, w której dłużnik ma obowiązek zwrócić dług w umówionym terminie, zaś wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu długu w tym samym terminie.
 
Norma prawna ma charakter ogólny: nie indywidualizuje osoby…
… prawnego (to, o co w danym stosunku chodzi: rzeczy, określone zachowania uczestników stosunku prawnego)
- prawo (uprawnienie) polegające na możności domagania się przez uprawnionego określonego zachowania od drugiej strony stosunku prawnego
- obowiązek drugiej strony, będący odpowiednikiem tego uprawnienia (korelatem).
 
Np. umowa pożyczki. A pożyczył B 100 zł. Powstał między nimi stosunek prawny…
…. sankcją za naruszenie zasad sporządzania testamentu jest jego nieważność.
 
To jest klasyczna, trójczłonowa budowa normy prawnej, która ulega pewnym modyfikacjom.
 
Np. art. 278 § 1 kk mówi: kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Hipoteza jest tu połączona z dyspozycją, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz