Wykład - Definicja państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definicja państwa - strona 1 Wykład - Definicja państwa - strona 2 Wykład - Definicja państwa - strona 3

Fragment notatki:

Definicja państwa
Próby sformułowania definicji państwa podejmowano od najdawniejszych czasów. W doktrynie wyróżnia się zazwyczaj pięć typów definicji państwa:
funkcjonalne
wskazujące na elementy państwa
psychologiczne
socjologiczne
klasowe
Definicje funkcjonalne opisują państwo w zależności od funkcji jakie pełni. Należą do nich m.in. definicja Hugo Grotiusa, który określił państwo jako zrzeszenie doskonale wolnych ludzi w celu korzystania z prawa oraz dla dobra powszechnego; definicja Włodzimierza Lenina, który stwierdził, że państwo to pałka, państwo to uzda, państwo to aparat ucisku.
Definicje wskazujące elementy państwa - państwo jest określana poprzez wyliczenie jego cech np. Georg Jelinek stwierdził, że państwo to ludność, terytorium i władza najwyższa.
Definicje psychologiczne występują dość rzadko w praktyce. Zgodnie z definicją Leona Petrażyckiego państwo to zbiór wyobrażeń dotyczących władczych stosunków międzyludzkich.
Definicje socjologiczne określają państwo jako społeczność polityczną. Zaliczyć można do nich jedną z definicji Arystotelesa, który uznał, że państwo to zdolna do samowystarczalności wspólnota równych, o charakterze uniwersalnym, obejmująca całokształt stosunków społecznych zbiorowości ludzi, mająca za cel doskonałe życie.
Definicje klasowe podkreślają, że państwo jest organizacją o odpowiednim aparacie, służącą do panowania określonej klasy społecznej.
Definicja politologiczna - państwo jest to suwerenna organizacja polityczna społeczeństwa zamieszkującego terytorium o oznaczonych granicach, wyposażona w najwyższą władzę o charakterze publicznym, która dysponuje środkami przymusu i dąży do monopolizacji w ich stosowaniu.
We współczesnej doktrynie państwem nazywa się taką organizację społeczną, która jako społeczność uniwersalna ma charakter polityczny, wyposażona jest w system organów zwany aparatem państwowym, suwerenna, terytorialna, do której przynależność ma charakter sformalizowany (przymusowy), w której społeczne role obywateli wyznaczone są w konstytucji lub w innych aktach o charakterze zasadniczym.
Suwerenność państwa oznacza, że władza państwowa zarówno stosunkach wewnętrznych, jak i międzynarodowych może postępować według własnego uznania, kierując się własną oceną potrzeb i interesów państwa. Suwerenność państwa przejawia się w dwóch aspektach. W aspekcie zewnętrznym oznacza, że państwo jest organizacją niezależną od innych państw. Ograniczenia suwerenności mogą być następstwem dobrowolnie przyjętych przez państwo zobowiązań. Natomiast

(…)

…. Obywatelstwo jest trwałym węzłem prawnym łączącym osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego. Można je nabyć przez urodzenie, nadanie, związek małżeński, adopcję, opcję, repatriację, reintegrację.
Terytorium państwa jest ściśle ograniczone. Stanowi je przestrzeń, na którą rozciąga się władza suwerenna określonego państwa. Terytorium państwa składa się z przestrzeni lądowej, morskiej…
… lub statutem majątkowym;
Systemy wyborcze:
system proporcjonalny - w zależności od liczby oddanych głosów dana partia uzyskuje odpowiednią liczbę mandatów
system większościowy - tworzy się jednomandatowe okręgi i mandat otrzymuje ten z kandydatów, który uzyska większość głosów
Podział praw wyborczych:
bierne prawo wyborcze - prawo do tego aby w wyniku wyborów objąć jakąś funkcję, mandat czy urząd
czynne prawo…
… i pisać, posiadają czynne prawo wyborcze
cenzus wieku - czynne i bierne prawo wyborcze uzależnione od osiągnięcia określonego wieku
autokratycznym - władza wyłączona spod wpływu ogółu obywateli
Struktura terytorialno-prawna państwa. Państwa, ze względu na strukturę terytorialno-prawną, dzielimy na jednolite i złożone. Państwa jednolite (unitarne) to państwa charakteryzujące się jednolitym systemem…
… rodzin w rody, rodów w plemiona, plemion w większe organizmy, do państwa włącznie. Państwo jest organizmem naturalnym, bez którego jednostka nie może istnieć. Jedynym możliwym ustrojem - zgodnie z tą koncepcją - jest monarchia absolutna. Osoba panującego, bez względu na to kim jest, zajmuje pozycję ojca w rodzinie. W koncepcji patrymonialnej źródłem powstaniem państwa jest i władzy państwowej…
… na terytorium państwa systemu organów państwowych i systemu prawa, w poszczególnych częściach występują osobne systemy organów i prawa. Współcześnie istniejące państwa federacyjne to: USA, Niemcy, Szwajcaria. Federacja powstaje przez działanie się dośrodkowych, gdy kilka państw dotychczas suwerennych łączy się tak ściśle, że tworzy nowe państwo związkowe, lub też sił odśrodkowych, gdy w miejsce państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz