Etyka i kultura życia publicznego

note /search

Opinia publiczna - Kultura polityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1491

Opinia publiczna: Kiedy opinia publiczna jest swobodna /głosem suwerena a nie tyrana/: rządy w danym organizmie politycznym oparte są na przyzwoleniu opinii publicznej - przyzwolenie zakłada co najmniej: a) konsens wyborczy uzyskany w toku demokratycznie przeprowadzonych wyborów - chodzi aby rzad...

Społeczeństwo obywatelskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1519

W sensie politycznym obywatelem jest : → ten kto uczestniczy w samoorganizacji ludu, który nadał sobie polityczny sposób istnienia; jeśli obywatel zastał formę gotową to wpływa na nią angażując się w działania polityczne. Jest on wów...

Paradygmat deontologiczny - etyka obowiązku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1722

Paradygmat deontologiczny /etyka obowiązku/: Punktem wyjścia dla etyki deontologicznej jest pojęcie moralnego obowiązku, który ma bezwzględny prymat normatywny wobec innych możliwych podstaw dokonywania kwalifikacji moralnych; → to co podlega kwalifikacji jest obowiązkiem i kierowanie się obowiązk...

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu ekonomicznym i politycznym, rozum i przestrzeń publiczna, idea patriotyzmu konstytucyjnego. Społeczna -...

Habermas - normy i wartości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

Habermas: normy i wartości różnią się: odniesieniem do działania obligatoryjnego bądź teleologicznego /działanie jakie się z uwagi na nie podejmuje mają charakter obligatoryjny /normy/; działanie z uwagi na charakter teleologiczny /wartości/; Binarnym względne stopniowalne, zakodowanie swojego ro...

Apel i etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Apel: B - cel: uzasadnienie odniesienia konsensualno-komunikacyjnie osiąganych norm roszczących sobie pretensje do uniwersalnej ważności w historycznie określonych kontekstach społeczno-kulturowych. Transformacja faktu rozumu do postaci normatywno-teleologicznego miernika do rekonstrukcji dziejów ...

Dwie zasady Habermasa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Regulatywna idea osiągalności konsensu przez wszystkich zainteresowanych, jej aproksymacyjność - na niej opiera się interpretacja zdatności do bycia prawem na gruncie intersubiektywnej. Dwie zasady Habermasa (w nawiązaniu do dwóch zasad Kanta): do momentu a priori, który wskazuje na formę tego, c...

Etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1841

Etyka dyskursu : O koniecznych związkach między dyskursem moralnym, a prawnym by K. Cern & B. Wojciechowski, pod red. prof. Zajadło w: Studia z filozofii prawa . Relacje między tym co zakładamy jako osoby moralne, a tym co inni w dyskursie moralnym stosują. → Kontekst: kategoria faktyczności -...

General public sphere

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

General public sphere - niezinstytucjonalizowanych uczestników życia publicznego, obywatele i stworzyszenia danego organizmu politycznego. Strong public sphere - zinstytucjonallizowany aparat lub jego element władzy organizmu politycznego. Faktyczne zastosowanie strong pubic sphere - większe organi...

Habermas - reguly

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

Habermas broni się przed zarzutami Alexy'ego. Wskazane przez Alexy'ego reguły 1-3 można interpretować przez pryzmat sztuki retorycznej Arystotelesa i tak : Reguła 1 - jako reguły lokujące się na poziomie logicznym , czyli określającym formą poziom argumentacji gwarantującej poprawność osiąganych wn...