Sądownictwo - strona 2

Prawomocność orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Prawomocność orzeczeń 1. Skutki prawomocności: a: pozytywne : związanie stanem prawnym przez prawomocne orzeczenie b: negatywne : niemożność modyfikacji orzeczenia tylko orzeczenia rozstrzygające co do istoty sprawy- tylko wyrok 2. Przesłank...

Skład sądu i wyłączenie jego członka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Skład sądu i wyłączenie jego członka: orzeka w składzie 3 sędziów orzeka w składzie 1 sędziego na rozprawie na posiedzeniu niejawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej 1. Można zmienić skład orzekający: z przyczyn losowych gdy sędzia nie może orzekać z przyczyn prawnych 2. Wyłączenie sędziego ex lege...

Terminy w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

Terminy W postępowaniu sądowo administracyjnym rozróżniamy terminy: 1. sądowe: termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego 2. ustawowe : termin wyznaczony przez ustawę o postępowaniu przed sądami administr. 3. instrukcyjny: termin pomocniczy dla sądu, nie powodujący bezskuteczności czynności p...

Uchwała NSA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Uchwała NSA uchwała abstrakcyjna uchwała konkretna uchwała ma na celu wyjaśnienie przepisów uchwały zawierające rozstrzygnięcie prawnych budzących rozbieżność w rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego orzecznictwie sądów administracyjnych w konkretnej sprawie na podstawie postanowienia składu orzekają...

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia u...

Zasady prowadzenia egzekucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029

ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest dokument urzędowy stwierdzający fakt istnienia i zakres roszczenia wierzyciela, a tym samym - obowiązku świadczenia po stron...

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu : w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osob...

Doręczenia pism-sposoby

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Doręczenia pism Sposoby doręczenia pocztą, telefax przez pracowników, poczta elektroniczna przez upoważnione osoby W toku sprawy można doręczyć: według zasady oficjalności doręczeń adresatowi można wręczyć w sekretariacie sądu adwokaci i radcowie prawni mogą doręczać sobie nawzajem pisma bezpośred...