Skład sądu i wyłączenie jego członka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład sądu i wyłączenie jego członka - strona 1 Skład sądu i wyłączenie jego członka - strona 2 Skład sądu i wyłączenie jego członka - strona 3

Fragment notatki:

Skład sądu i wyłączenie jego członka: orzeka w składzie 3 sędziów orzeka w składzie 1 sędziego na rozprawie na posiedzeniu niejawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej 1. Można zmienić skład orzekający: z przyczyn losowych gdy sędzia nie może orzekać z przyczyn prawnych 2. Wyłączenie sędziego ex lege na wniosek na żądanie sędziego strony pisemny ustny do protokołu posiedzenia 3. Tryb wyłączenia sędziego: Sąd administracyjny, który rozstrzyga w sprawie w składzie 3 sędziów na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o wyłączeniu sędziego 4. Sędzia podlegający wyłączeniu powinien : zawiadomić sąd o podstawie wyłączenia wstrzymać się od udziału w sprawie 5. Jeżeli sąd rozstrzygający sprawę nie ma odpowiedniej ilości sędziów do wyłączenia sędziego, NSA wyznacza inny sąd do wyłączenia sędziego 6. Przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się odpowiednio do wyłączenia: protokolanta referendarza sądowego aplikanta sądowego prokuratora. Strony Zdolność sądowa procesowa ( zdolność występowania przed sądem jako strona) ( zdolność do czynności w postępowaniu ) 1. osoba fizyczna 1. osoby fizyczne posiadające pełną 2. osoba prawna zdolność do czynności prawnych 3. państwowe i samorządowe jednostki 2. osoby prawne organizacyjne nie mające osobowości prawnej 3. organizacje społeczne 4. organizacje społeczne nieposiadające 4. jednostki organizacyjne osobowości prawne 5. organizacje społeczne w ramach statutowej działalności w sprawach interesów innych osób Osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych bez zdolności do czynności prawnych mają zdolność procesową w sprawach w których może działać przez przedstawiciela mogą występować samodzielnie. ustawowego. 1. Jeżeli brak przedstawiciela ustawowego , organu lub osoby uprawnionej sąd na wniosek strony przeciwnej ustanawia KURATORA, jeśli strona ta podejmie czynności niecierpiące zwłoki.

(…)

… w których może działać przez przedstawiciela mogą występować samodzielnie. ustawowego. 1. Jeżeli brak przedstawiciela ustawowego , organu lub osoby uprawnionej sąd na wniosek strony przeciwnej ustanawia KURATORA, jeśli strona ta podejmie czynności niecierpiące zwłoki. 2. Jeżeli brak przedstawiciela ustawowego z urzędu sąd zwraca się do sądu opiekuńczego organy osoby uprawnione do działania w ich imieniu Osoba prawna…
… obejmuje: 1. wszelkie łączące się ze sprawą czynności 2. udzielanie dalszego pełnomocnictwa 3. cofanie skargi w całości lub części 4. odbiór kosztów postępowania Forma pełnomocnictwa przy pierwszej czynności pełnomocnik uwierzytelniony odpis może sporządzić: musi dołączyć do akt sprawy: 1. adwokat pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy 2. radca prawny wierzytelny odpis pełnomocnictwa 3. doradca podatkowy 4. rzecznik patentowy Pełnomocnictwo można udzielić: pisemnie, przy pierwszej czynności ustnie , na posiedzeniu do protokołu, ale już w toku sprawy Na pełnomocnictwie podpisuje się: mocodawca jeśli nie może, osoba przez niego upoważniona ( podpis zastępczy ) Jeżeli mocodawca w toku sprawy jest obecny razem z pełnomocnikiem, może prostować i odwoływać oświadczenia pełnomocnika, a w razie sprzecznych wniosków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz