Postępowanie sądowo-administracyjne - Strony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne - Strony - strona 1 Postępowanie sądowo-administracyjne - Strony - strona 2 Postępowanie sądowo-administracyjne - Strony - strona 3

Fragment notatki:

POSTEPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE STRONY W postępowaniu sądowo-adm stronami mogą być skarżący oraz organ którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Stroną może być os. fizyczna posiadająca zdolność sądową ( np. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej) oraz os. prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, os. prawne oraz organizacje społeczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponad to osobą na prawach strony może być także osoba, która brała udział w post., ale nie wniosła skargi a wynik post. dotyczy jej interesu prawnego. Udział w charakterze uczestnika w post. może też brać osoba, która nie uczestniczyła w post., ale wynik jego dotyczy jej interesu prawnego jak również organizacja społeczna.
Os. fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej musi działać przez swojego przedstawiciela natomiast os. prawna i jednostka organizacyjna mające zdolność sądową działają przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciele musza wykazać swoje umocowanie dokumentem podczas pierwszej czynności. Jak strona nie ma swojego przedstawiciela czy organu do reprezentowania powierzonych spraw to sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora. Postanowienie w tej sprawie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.
Nieobecność stron i pełnomocników na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby.
Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym . Na postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane . Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli wymaga tego ochrona życia prywatnego strony lub inny ważny interes prywatny. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Z przebiegu postępowania spisuje się protokół a strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia im zarządzenia.

(…)

… orzeczenia z uzasadnieniem.
Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd administracyjny niezwłocznie przedstawi skargę kasacyjną wraz z odpowiedzią i aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
NSA rozpoznaje sk na rozprawie w składzie 3 sedziów.
NSA odrzuci sk gdy odrzuci ja WSA. Oddali, gdy nie ma usprawiedliwionych podstaw albo gdy zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia jest zgodne z prawem. Jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, NSA…
…, notariusza albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będących stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. Powinna być pismem procesowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz