Sądownictwo

note /search

Środki odwoławcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

ŚRODKI ODWOŁAWCZE SKARGA KASACYJNA Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przep...

Egzekucja z nieruchomości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI Z nieruchomości może być przeprowadzona egzekucja administracyjna, jeżeli zastosowanie środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się bezskuteczne. Wierzyciel wpłaca organowi egzekucyjnemu zaliczkę sukcesywnie, w miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynno...

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i nieruchomość

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1547

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przestanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami...

Koszty egzekucyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

KOSZTY EGZEKUCYJNE Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egz...

Organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

ORGANY EGZEKUCYJNE Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest urząd skarbowy. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest: rzeczowo właściwy terenowy organ administracji rządowej I instancji miejs...

Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

Orzeczenia sądowe Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem ( budowa ) Głowa Uzasadnienie (data, skład sądu, strony, przedmiot) Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład !!! ( sentencja- np. oddala ) ( oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, datę i miejsce wydania wyroku, imię i nazw...

Podmiot egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki : podatki, opłaty i inne należności do której stosuje się przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”, grzywny i kary pieniężne, a także inne należności pieniężne pozostające w zakr...

Posiedzenie sądowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Posiedzenie sądowe Rozpoznanie sprawy zasadą, że na rozprawie jawnej sąd może rozpatrzyć sprawę na rozprawie jeśli przepis szczególny nie stanowi jawnej, która winna być rozpatrzona na inaczej posiedzeniu jawnym na posiedzeniu niejawnym

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1267

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także n...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 2002 roku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sądownictwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1456

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH z dn 25.07.2002 Art. 1 Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę Administracji Publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządu kolegialnymi odwoławczymi ...