Prawo zobowiązań - strona 11

Zarachowanie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Zarachowanie (E) !!! Nie myl z potrąceniem. Schemat ogólny instytucji (dwie sytuacje typowe). I kilka długów między tymi samymi podmiotami. II jeden dług rozbudowany strukturalnie. Zarachowanie - na poczet jakiego długu należy zarachować spełnione świadczenie przez dłużnika (a?, b?, c?). Zarach...

Zasada swobody umów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931

Zasada swobody umów. Art. 353 1 . Szerokie ujęcie. Płaszczyzny: Swoboda zawarcia. Swoboda wyboru formy. Swoboda rozwiązania umowy itp. Wąskie ujęcie (kodeksowe). Syntetyczniej: Aspekt podmiotowy - swoboda zawarcia umowy z wybranym partnerem. Aspekt przedmiotowy - swoboda kształtowania treś...

Zasada winy - zagadnienia szczególne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Zasada winy - zagadnienia szczególne (E) !!! Wina a bezprawność. Koncepcja winy: psychologiczna i normatywna . Postać winy (E) !!! Postać winy. Wyjaśnienia i przykłady. 1. Umyślna ( culpa ). Przewiduje wyrządzenie szkody i chce ją wywołać (z...

Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje nawiązujące do cesji. Cesja fiducjarna (funkcja zabezpieczająca)!! Bardzo ważne. Co to jest pactum fiduciae to jest najważniejsze w tej cesji. U podstaw tej cesji leży 450 kc - pactum fiduciae , czyli tzw. porozumienie powiernicze. Cele...

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu. Ten temat dotyczy zbycia przedsiębiorstwa i zbycia gospodarstwa rolnego. Wierzytelności: a. w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. b. inne wierzytelności. Zagadnienia podstawowe: Źródło odpowiedzialności zbywcy i nabywcy - ex lege , ...

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego. Ogólna charakterystyka instytucji (467 - 470) (E) !!! Cztery cechy: Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego to surogat wykonania zobowiązania: Art. 470.  Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i z...

Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej. I Zagadnienia wstępne. Personalizacja i depersonalizacja węzła obligacyjnego. Ewolucja sposobu powiązania dłużnika z wierzycielem: Od personalizacji w prawie rzymskim (zakaz zmian podmiotów stosunku obligacyjnego). Do depersonalizacji w czasach współczesnych ...

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2303

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym. Pojęcie milczenia w prawie cywilnym. W praktyce prawniczej trudno odróżnić dorozumiane oświadczenie woli od milczenia. Cechy milczenia: Postać zachowania się podmiotu prawa cywilnego. Nie jest oświadczeniem woli. Istnieje możliwość wyrażenia woli w sensie ...

Zobowiązania grzecznościowe i ich znaczenie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

Zobowiązania grzecznościowe i ich znaczenie. Cechy zobowiązań grzecznościowych: Strony A i B nie mają woli zaciągnięcia zobowiązania. Między stronami powstaje więź, ale nie prawna, tylko ekonomiczna, emocjonalna itp. !! Brak ochrony praw podmiotu zainteresowanego w powstaniu i utrzymaniu tej więz...

Zobowiązania niepodzielne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Zobowiązania niepodzielne (380 - 383). Problem. Zobowiązanie niepodzielne po stronie dłużnika. Zobowiązanie niepodzielne po stronie wierzyciela. Komentarz. 1. Układ podmiotowy. W D 1 D 2 Jedno świadczenie i kilku dłużników. W 1 D W 2 Jedno świadczenie i kilku wierzycieli. Art. 380. § 1. Dłużnicy...