Prawo zobowiązań - strona 10

Skutki prawne poręczenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

2.3. SKUTKI PRAWNE PORĘCZENIA A. NIEWAŻNOŚĆ I NIEZASKARŻALNOŚĆ DŁUGU GŁÓWNEGO -poręczyciel nie odpowiada , gdy dług główny jest nieważny jeżeli czynności prawnej kreującej zobowiązanie główne dokonał dłużnik nie mając wymaganej zdolności do jej dokonania (np. małoletni, ubezwłasnowolniony ), to nie...

Papiery wartościowe - wykład - Przyjęcie przekazu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

1.2. PRZYJĘCIE PRZEKAZU A. POJĘCIE -z czynności prawnej przekazu nie wynika żaden stosunek prawny między przekazanym a odbiorcą przekazu, na podstawie którego odbiorca przekazu [C] mógłby żądać od przekazanego [B] spełnienia określonego w przekazie świadczenia -do nawiązania stosunku prawnego międ...

Wykonanie zobowiązania - aspekt podmiotowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Wykonanie zobowiązania - aspekt podmiotowy. Podmiot . Reżim prawny . Dłużnik. Art. 450 - 470 + lex specialis Zabezpieczyciel. Przepisy dotyczące instytucji zabezpieczenia (patrz: przepisy o zastawie, o poręczeniu itd.) Osoba trzecia. Art. 356 (ogólna regulacja). Charakter przepisów o wykonan...

Wykonanie zobowiązania przez zabezpieczyciela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Wykonanie zobowiązania przez „zabezpieczyciela”. Z reguły obowiązują zasady podane wyżej, jednak w odniesieniu do konkretnego zabezpieczyciela (poręczyciel, zastawca) mamy zmodyfikowane zasady. 2 - stosunek rzeczowy z zabezpieczenia. (II) - stosunek zabezpieczeniowy. C (Z) - poręczyciel  cel za...

Wykonanie zobowiązania przez osobę trzecią

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Wykonanie zobowiązania przez osobą trzecią (E) !!! W prawie polskim brak reguły osobistego wykonania zobowiązania. W zasadzie wszystkie mogą być wykonane przez osobę trzecią (wyjątek w art. 356 kc). Wyjątki wynikają z : Treści czynności prawnej. Ustawy. Właściwości świadczenia (np. umowa o wyci...

Wymagalność roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Wymagalność roszczeń. Uwagi terminologiczne. „ termin wymagalności” - nie ma czegoś takiego, wg prof. to nadużycie, niekonsekwencja; mówimy albo o terminie albo o wymagalności. Jest tak ponieważ nadejście terminu rodzi inne skutki prawne, a nadejście wymagalności inne skutki prawne. Stan wymagalno...

Wysokość odsetek. Stopa procentowa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Wysokość odsetek. Stopa procentowa. Wysokość odsetek zależy zawsze od stopy procentowej. Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest...

Względność więzi obligacyjnej. Zasada ogólna.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3437

Względność więzi obligacyjnej. (E!) Zasada ogólna. Wyjątki. Zasada ogólna . Reguła: res inter alios (partes) acta Czynność między A - B jest nieskuteczna względem C. Konsekwencje: Prawo podmiotowe wierzyciela jest skuteczne tylko wobec dłużnika (osoba trzecia- tertius). W D Roszczenie nie je...

Wzorce umowne de lege lata - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Wzorce umowne de lege lata - zasadnicze zagadnienia. Problem. Wyjaśnienie. Uwagi. 1. Twórca wzorca umownego. Przedsiębiorca (43 1 ) lub inny twórca. De lege lata nie ma ograniczeń co do podmiotu tworzącego wzorzec, nie musi występować ku temu szczególna podstawa prawna. Uwagi historyczne. Nie m...

Zadośćuczynienie za krzywdę.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

Zadośćuczynienie za krzywdę. 445, 448. Dwie grupy przypadków: Z kc + 446 § 4 (nowy paragraf- śmierć osoby bliskiej). Sytuacje pozakodeksowe, np. Prawo prasowe, kpk, ustawa o prawach pacjenta. Postacie: In valuta. Niepieniężne, np. odpowi...