Prawo zobowiązań

note /search

„Solidarność długu” i „solidarność odpowiedzialności”.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1897

„ Solidarność długu” i „solidarność odpowiedzialności”. Konstrukcja wprowadzona przez judykaturę i teorię prawa cywilnego (prof. Łętowska). Solidarność długu i solidarność odpowiedzialności - sytuacja typowa. Dług/ status dłużnika. Odpowiedz...

Świadczenia ciągłe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

Świadczenia ciągłe. Jeżeli świadczenie ma charakter ciągły, mówimy że powstaje stosunek obligacyjny o charakterze ciągłym. Zatem charakter świadczenia przesądza charakter stosunku obligacyjnego. Regulacja prawna. Brak definicji ustawowej- zadanie doktryny, sądów powszechnych. Istnieją tylko przykł...

Świadczenia podzielne i niepodzielne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

Świadczenia podzielne i niepodzielne (kryterium podziału- przedmiot świadczenia). Dwie płaszczyzny świadczeń podzielnych: Kryterium fizykalne. Kryterium natury umownej Art. 379. [Zobowiązanie podzielne] § 1. Jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, zarówn...

Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych (365) a facultas alternativa (nie ma regulacji kompleksowej, rozsiane po całym kc) Art. 365. § 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), w...

Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.). Konstrukcja prawna. Odpowiedzialność członków zarządu: Osobista (całym majątkiem). Solidarna. Powstaje ex lege . Wyłączenie art. 299 § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że w...

Analiza prawna odpowiedzialności za osobę wykonującą zobowiązanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Analiza prawna odpowiedzialności za osobę wykonującą zobowiązanie - 474. Art. 474.  Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy...

Anatocyzm i jego zakaz.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1953

Anatocyzm i jego zakaz. Zasada zakazu anatocyzmu. Art. 482. [Zakaz anatocyzmu] § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. § 2. Przepis...

Beneficium temporis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3689

Beneficium temporis (privilegium temporis ). Funkcje zastrzeżenia terminu w umowie. Art. 457. Termin spełnienia świadczenia oznaczony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyść dłużnika. Reguły ogólne. Trzy funkcje terminu: Zastrzeżony na korzyść dłużnika. D...

Cechy zobowiązań naturalnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1869

Cechy zobowiązań naturalnych. Zobowiązania pełne. Zobowiązania naturalne. Komentarz. 1. Istnieje wierzyciel i dłużnik. Istnieje wierzytelność i dług. Istnieje wierzyciel i dłużnik. Istnieje wierzytelność i dług. Konstrukcja prawna identyczna. 2. !! Dług implikuje odpowiedzialność. Jest dług, al...

Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2359

Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne. Prawna konstrukcja cesji, schemat. Elementy konstrukcyjne: Elementy podmiotowe. W 1 - cedent. W 2 - cesjonariusz. D - debitor (cesus). Elementy przedmiotowe. Każda wierzytelność lub grupa wierzytelności. Podstawa cesji. Umowa (spr...