Papiery wartościowe - wykład - Przyjęcie przekazu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe - wykład - Przyjęcie przekazu - strona 1 Papiery wartościowe - wykład - Przyjęcie przekazu - strona 2 Papiery wartościowe - wykład - Przyjęcie przekazu - strona 3

Fragment notatki:

1.2. PRZYJĘCIE PRZEKAZU A. POJĘCIE -z czynności prawnej przekazu nie wynika żaden stosunek prawny między przekazanym a odbiorcą przekazu, na podstawie którego odbiorca przekazu [C] mógłby żądać od przekazanego [B] spełnienia określonego w przekazie świadczenia
-do nawiązania stosunku prawnego między przekazanym a odbiorcą przekazu dochodzi wówczas, gdy przekazany przyjmie przekaz -przyjęcie przekazu następuje przez oświadczenie złożone odbiorcy w formie dowolnej
-przyjęcie przekazu jest jednostronną czynnością prawną przekazanego, której treścią jest zobowiązanie się przekazanego wobec odbiorcy do spełnienia przekazanego świadczenia B. ABSTRAKCYJNOŚĆ -przyjęcie przekazu ma charakter abstrakcyjnej czynności prawnej -wynika to z wyłączenia możliwości powołania się przez przekazanego [B]:
na zarzuty, jakie wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między nim a przekazującym (stosunku pokrycia)
na zarzuty ze stosunku waluty, a więc między przekazującym a odbiorcą przekazu -np. Przekazany (B) - po przyjęciu przekazu - nie może podnieść wobec odbiorcy przekazu (C), że roszczenie przekazującego (A) uległo przedawnieniu albo wygasło C. PRZEDAWNIENIE -roszczenia odbiorcy przekazu przysługujące wobec przekazanego, który przyjął przekaz, podlegają rocznemu terminowi przedawnienia §2. PAPIERY WARTOŚCIOWE 2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA A. POJĘCIE Papiery wartościowe  dokumenty o szczególnej właściwości, czego wyrazem jest swoiste powiązanie z prawami majątkowymi wskazanymi w treści dokumentu
-polega ono na tym, że posiadanie dokumentu stanowi niezbędną przesłankę przypisanie prawa osobie formalnie uprawnionej z dokumentu -papier wartościowy ucieleśnia prawo podmiotowe (np. wierzytelność ) B. POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA -do powstania zobowiązania z papieru wartościowego konieczne jest wstawienie dokumentu o treści określonej przepisami prawnymi -dokument taki zawsze wymaga podpisania przez dłużnika, przy czym podpis taki może być odbity sposobem mechanicznym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej -papiery wartościowe mogą być wystawiane tylko wtedy, gdy przepisy prawne taką możliwość dopuszczają
-w polskim prawie obowiązuje zasada numerus clausus papierów wartościowych C. RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH -na podstawie KC i przepisów szczególnych można przedstawić systematykę papierów wartościowych wg 2 kryteriów: wg kryterium przedmiotu uprawnień inkorporowanych w papierach wartościowych - wyróżnia się: papiery wartościowe opiewające na wierzytelności  wśród nich największe znaczenie mają papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne

(…)

… się:
papiery wartościowe opiewające na wierzytelności  wśród nich największe znaczenie mają papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne -należą do nich w szczególności:
weksle
czeki
bankowe papiery wartościowe hipoteczny list zastawny
publiczny list zastawny obligacje losy lub inne dowody udziału w grze (zakładzie) dotyczące wierzytelności pieniężnej lub niepieniężnej papiery wartościowe opiewające na prawa inne niż wierzytelności  zalicza się do nich przede wszystkim:
dokumenty zawierające uprawnienie do rozporządzania towarami znajdującymi się pod pieczą wystawcy dokumentu (np. konosament) papiery wartościowe, w których inkorporowane są prawa udziałowe w spółkach akcyjnych
świadectwa tymczasowe wydawane na dowód częściowej wpłaty na akcje na okaziciela wg kryterium sposobu przenoszenia…
… dotyczące umarzania papierów wartościowych -w razie prawomocnego umorzenia papieru wartościowego dłużnik obowiązany jest wydać osobie, na której rzecz umorzenie nastąpiło, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelność jest wymagalna - spełnić świadczenie
2.2. PAPIERY WARTOŚCIOWE A ZNAKI LEGITYMACYJNE
Znaki legitymacyjne  stwierdzają obowiązek świadczenia, stanowiąc przy tym, że stosuje się do nich odpowiednie przepisy o papierach wartościowych -spełnienie świadczenia do rąk osoby legitymującej się odpowiednim znakiem zwalnia dłużnika, chyba że działał on w złej wierze -funkcja znaków legitymacyjnych przejawia się w tym, że ułatwiają one uprawnionemu wykazanie przysługującego mu prawa
-w razie utraty znaku legitymacyjnego można posłużyć się innymi środkami dowodowymi -np. karta gwarancyjna wydana…
… wartościowym na okaziciela -wyróżnia się dwa rodzaje weksli:
własny trasowany
B. WEKSEL WŁASNY
Weksel własny (suchy, prosty, sola)  w wekslu własnym wystawca sam przyrzeka bezwarunkowo zapłacić oznaczoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wskazanej z nazwiska osoby (remitenta) -ponadto dokument powinien zawierać:
słowo „weksle”
podpis wystawcy
datę wystawienia weksla
termin płatności brak tych elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz