Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien - strona 1 Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien - strona 2 Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien - strona 3

Fragment notatki:


PAPIERY WARTOŚCIOWE Papiery wartościowe - dokumenty o szczególnej właściwości, swoiście powiązane z prawami majątkowymi (zwłaszcza wierzytelnościami) wskazanymi w treści dokumentu.
Posiadanie dokumentu stanowi niezbędną przesłankę przypisanie prawa osobie formalnie uprawnionej z dokumentu i przesłankę dochodzenia przez nią tego prawa
Papier wartościowy ucieleśnia prawo podmiotowe (np. wierzytelność)
Niekiedy wymaga się, by papier wartościowy był przeznaczony do obiegu - kryterium krytykowane, nieostre i niejednoznaczne
Pojęcie papieru wartościowego stosuje się do praw (wierzytelności) zbywalnych Do powstania zobowiązania z papieru wartościowego konieczne jest wystawienie dokumentu o treści określonej przepisami prawnymi
Dokument musi być podpisany przez dłużnika
Podpis na papierach wartościowych (papiery na okaziciela) może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej /art. 921 10 § 2 KC/
Weksel oraz czek powinny zawierać osobiście złożony podpis wystawcy
Teoria jednostronnego oświadczenia woli - podstawą zobowiązania jest jednostronna, abstrakcyjna czynność wystawcy dokumentu; do powstania zobowiązania wystarcza samo podpisanie dokumentu przez wystawcę ( teoria kreacyjna ) albo wymaga się wydania podpisanego dokumentu innej osobie ( teoria emisyjna ) albo skutki prawne łączy się dopiero z nabyciem tego dokumentu w dobrej wierze ( teoria dobrej wiary ) Teoria umowna - źródłem zobowiązania z papieru wartościowego jest umowa między wystawcą a odbiorcą dokumentu, dotycząca wydania dokumentu; zobowiązanie powstaje na podstawie czynności prawnej kauzalnej i dopiero w dalszym obrocie staje się zobowiązaniem abstrakcyjnym  dominujący pogląd doktryny i SN
W prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus papierów wartościowych - dokumentu o charakterze papierów wartościowych mogą być wystawiane tylko wtedy, gdy przepisy prawne dopuszczają taką możliwość. SYSTEMATYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Ze względu na przedmiot uprawnień, jakie ucieleśniają papiery wartościowe, wyróżnia się: Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności Podstawowe znaczenie mają wierzytelności pieniężne np. weksle, czeki, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne(hipoteczne i publiczne), obligacje, które zobowiązują do świadczeń pieniężnych
losy lub inne dowody udziału w grze dotyczą wierzytelności pieniężnej lub niepieniężnej, w zależności od rodzaju wygranej
Papiery wartościowe opiewające na prawa inne niż wierzytelności /art. 921 16 KC/
W szczególności dokumenty uprawniające do rozporządzania towarami znajdującymi się pod pieczą wystawcy dokumentu (np. konosament)


(…)

… opiewające na prawa inne niż wierzytelności /art. 92116 KC/
W szczególności dokumenty uprawniające do rozporządzania towarami znajdującymi się pod pieczą wystawcy dokumentu (np. konosament)
Papiery wartościowe, w których inkorporowane są prawa udziałowe w spółkach akcyjnych (akcje, świadectwa tymczasowe wydawane na dowód częściowej wpłaty na akcje na okaziciela)
Ze względu na sposób przenoszenia praw…
…, czy okaziciel jest wierzycielem, powinien złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.
ALE wątpliwości dłużnika nie uzasadniają odmowy spełnienia świadczenia - ma obowiązek złożenia przedmiotu do depozytu sądowego ze skutkiem zwolnienia z zobowiązania; podobnie w sytuacji, gdy właściwy organ państwowy wydał zakaz świadczenia /art. 92111 § 2 KC/
Dłużnik może podnieść względem wierzyciela zarzuty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz