Papiery wartościowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe-opracowanie - strona 1 Papiery wartościowe-opracowanie - strona 2 Papiery wartościowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

07.12.2011
Wykład 4
Temat: Papiery wartościowe.
Papiery wartościowe - definicja:
W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji papieru wartościowego, najczęściej za papier wartościowy uznaje się sui generis dokumenty, które stwierdzają istnienie prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji prawa. Wskazuje się na tzw. obiegowy charakter papierów wartościowych.
Rodzaje papierów wartościowych:
Papiery wartościowe udziałowe (akcje)
Prawo poboru
Prawo do akcji
Papiery wartościowe wierzycielskie:
Weksle, czeki
Obligacje
Listy zastawne
Bony komercyjne, skarbowe
Rodzaje papierów wartościowych:
Podział papierów wartościowych ze względu na sposób przenoszenia praw, które ucieleśniają:
Imienne (przelew wierzytelności, wydanie dokumentu) - ograniczenie obiegowości
Na zlecenie (indos, wydanie dokumentu)
Na okaziciela (wydanie dokumentu
Papier wartościowy - definicja Prawo dewizowe:
Papierami wartościowymi są:
Papiery wartościowe udziałowe, w szczególności:
Akcje
Prawa poboru nowych akcji
Papiery wartościowe dłużne, w szczególności:
Obligacje wyemitowane lub wystawione na odstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo, w którym dokonano ich emisji lub wystawienia
Papier wartościowy - definicja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
Papierami wartościowymi są:
Akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji (PDA), warranty subskrypcyjne
Kwity depozytowe
Obligacje
Listy zastawne w tym hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne
Certyfikaty inwestycyjne
Inne zbywalne papiery wartościowe w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
Papierami wartościowymi są również:
Zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)
Źródło zobowiązania z papieru wartościowego:
(1) Teoria karencyjna:
„Źródłem zobowiązania z papieru wartościowego jest czynność prawna polegająca na wystawieniu takiego papieru”
(2) Teoria umowna:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz