Skutki prawne poręczenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki prawne poręczenia - wykład - strona 1 Skutki prawne poręczenia - wykład - strona 2 Skutki prawne poręczenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2.3. SKUTKI PRAWNE PORĘCZENIA A. NIEWAŻNOŚĆ I NIEZASKARŻALNOŚĆ DŁUGU GŁÓWNEGO -poręczyciel nie odpowiada , gdy dług główny jest nieważny jeżeli czynności prawnej kreującej zobowiązanie główne dokonał dłużnik nie mając wymaganej zdolności do jej dokonania (np. małoletni, ubezwłasnowolniony ), to nieważne jest również poręczenie
od tej reguły istnieje wyjątek , gdy poręczyciel w chwili udzielenia poręczenia wiedział o braku zdolności do czynności prawnych dłużnika głównego lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć w tym przypadku poręczyciel powinien spełnić świadczenie jako dłużnik -udzielenie poręki za dług niezaskarżalny jest niedopuszczalne , ponieważ wierzyciel nie mógłby wówczas uzyskać zaspokojenia z majątku poręczyciela przeszkoda ta nie pojawi się, gdy dłużnik zrzeknie się zarzutu przedawnienia, co może uczynić po upływie terminu przedawnienia B. WYGAŚNIĘCIE PORĘCZENIA -wygaśnięcie długu głównego powoduje wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela -skutek ten następuje bez względu na to, z jakich przyczyn nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania głównego
-poręczenie utrzymuje się w razie przelewu wierzytelności , ponieważ czynność ta nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania -analogicznie poręczenie utrzymuje się w razie wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
-w razie przejęcia długu natomiast poręczenie wygasa , chyba że poręczyciel wyraził zgodę na dalsze trwania zabezpieczenia -istnieje możliwość odwołania bezterminowego poręczenia za dług przyszły -ponadto ustawa chroni poręczyciela przed nadmiernym przedłużaniem się jego zobowiązania, w przypadkach gdy termin płatności długu głównego nie jest oznaczony albo zależy od wypowiedzenia
-poręczyciel może wówczas - po upływie określonego w ustawie terminu - żądać, aby wierzyciel doprowadził do zgaśnięcia zobowiązania głównego (np. wzywając dłużnika do zapłaty, dokonując wypowiedzenia ), a tym samym i do zgaśnięcia zobowiązania poręczyciela
-jeżeli wierzyciel tego nie uczyni, zobowiązanie główne nie wygasa, natomiast wygasa zobowiązanie poręczyciela -strony w umowie poręczenia mogą także wskazać okoliczności , które spowodują wygaśnięcie poręczenia C. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WIERZYCIELA -o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny rozmiar zobowiązania głównego -poręczyciel odpowiada zatem w zakresie:
długu pierwotnego (np. za sumę udzielonej pożyczki )
skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika głównego, które przewidziane zostały w ustawie (np. odsetki

(…)

… przez dłużnika głównego, które przewidziane zostały w ustawie (np. odsetki) albo w umowie (np. kara umowna) -jednakże umowa zawarta przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela -natomiast jeżeli w późniejszej umowie wierzyciela z dłużnikiem nastąpi zmniejszenie zobowiązania głównego, również zobowiązanie poręczyciela ulegnie zmniejszeniu D. REALIZACJA…
… dłużnika głównego -natomiast sytuacja między współporęczycielami jest taka sama jak między dłużnikami solidarnymi
-jeżeli jeden ze współporęczycieli zaspokoił wierzyciela, ma on roszczenie regresowe do pozostałych poręczycieli w częściach równych §3. GWARANCJA BANKOWA
3.1. POJĘCIE I FUNKCJONOWANIE …
… następnie wykonał zobowiązanie, poręczyciel traci względem dłużnika roszczenie zwrotne -w tym przypadku poręczycielowi przysługuje jedynie roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem wierzyciela
-jeżeli jednak dłużnik działał w złej wierze, tzn. spełnił świadczenie wiedząc, że wierzyciel został już zaspokojony przez poręczyciela, poręczyciel zachowuje swoje roszczenie zwrotne -poręczyciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz