Umowa poręczenia - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa poręczenia - charakterystyka - strona 1 Umowa poręczenia - charakterystyka - strona 2 Umowa poręczenia - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Umowa poręczenia (art. 876-887) Jest to umowa prawa cywilnego będąca klasyczną postacią zabezpieczenia osobistego wierzytelności. W odróżnieniu od form zabezpieczenia rzeczowego np. zastaw tutaj wierzyciel uzyskuje zabezpieczenie swojej wierzytelności w postaci osoby poręczyciela, który odpowiada całym swym majątkiem. Poręczyć” znaczy wzmocnić odpowiedzialność dłużnika wobec wierzyciela przez dodatkowe zabezpieczenie, jakie stanowi odpowiedzialność poręczyciela za dług główny Definicja Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Strony a. wierzyciel b. poręczyciel Cechy umowa jednostronnie zobowiązująca - po stronie poręczyciela istnieje zobowiązanie wykonania zobow. gdyby dłużnik go nie wykonał umowa konsensualna - dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli stron tj. wierzyciela i poręczyciela
umowa nieodpłatna lub odpłatna - zależy to od woli stron. Uwaga!!! Gdy odpłatna wówczas umowa dwustronnie zobowiązująca
nie jest to umowa wzajemna - nawet gdyby zastrzeżono odpłatność w postaci wynagrodzenia płaconego przez wierzyciela poręczycielowi umowa kauzalna - szczególna causa cavendi - przysporzenie w celu zabezpieczenia
wierzytelności Przedmiot Zabezpieczenie wierzytelności Forma Jedynie dla oświadczenia woli poręczyciela została zastrzeżona forma pisemna pod rygorem ad solemnitatem. Zachowanie tej formy ma na celu ostrzeżenie poręczyciela przed grożącymi mu niebezpieczeństwami, w razie gdyby dłużnik nie wykonał zobowiązania w terminie.
Pisemne oświadczenie poręczyciela powinno być sformułowane tak, by w sposób dostateczny ujawniało jego wolę wykonania zobowiązania gdyby dłużnik go nie wykonał!!! Z kolei oświadczenie woli wierzyciela nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej , może być nawet wyrażona tylko w sposób dorozumiany np. przyjęcie przez pracownika banku dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela
Akcesoryjność poręczenia Poręczenie zawsze sprzężone jest z jakimś innym stosunkiem zobowiązaniowym. W tymże związku poręczenie ma charakter akcesoryjny co wyraża się w tym, że istnienie i rozmiar długu dłużnika głównego rozstrzyga o istnieniu i rozmiarze długu poręczyciela


(…)

….
Podporęczycielowi względem poręczyciela przysługuje roszczenie regresowe.
Awal
Jest to poręczenie wekslowe będące postacią zabezpieczenia wierzytelności uregulowaną w prawie wekslowym.
W czynności tej poręczyciel, którym może być nie tylko osoba trzecia, ale także osoba podpisana na wekslu , zabezpiecza zapłatę całej lub części sumy wekslowej.
Poręczenie wekslowe ma charakter samodzielny, nieakcesoryjny - odpowiedzialność poręczyciela nie jest bowiem uzależniona od istnienia zobowiązania dłużnika głównego. Jest to więc czynność prawna abstrakcyjna, niezależna od podstawy prawnej (stosunku wierzyciel - dłużnik główny)
Nie jest to podtyp poręczenia z kc, lecz odrębna instytucja prawa wekslowego.
Treść umowy poręczenia
Umowa poręczenia może być zawarta nie tylko bez zgody, ale nawet bez wiedzy dłużnika (art.886…
… głównego, odpowiednio zmniejszy odpowiedzialność poręczyciela.
Jednak na ulgi wynikające z układu zawartego między wierzycielem a dłużnikiem w ramach postępowania upadłościowego poręczyciel nie może się powołać. Zatem zawarcie układu nie łączy się z ograniczeniem odpowiedzialności poręczyciela.
Rozwiązanie to zapewnia realizacje podstawowego celu gosp. poręczenia, polegającego na zabezpieczeniu wierzyciela przed ryzykiem nieuzyskania zaspokojenia z majątku dłużnika.
Można zatem wskazać 2 odstępstwa od akcesoryjności poręczenia:
1. Czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela
2.Ulgi wynikające z zawarcia układu w ramach postępowania upadłościowego nie łączą się z ograniczeniem odpowiedzialności poręczyciela.
Poręczyciel…
… zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze.
W takim wypadku pozostaje mu tylko roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko wierzycielowi.
Dłużnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o zaspokojeniu przez niego wierzyciela gdy wiedział o poręczeniu, gdyby tego nie uczynił, poręczyciel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz