Zobowiązania niepodzielne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania niepodzielne - strona 1 Zobowiązania niepodzielne - strona 2

Fragment notatki:

Zobowiązania niepodzielne (380 - 383). Problem. Zobowiązanie niepodzielne po stronie dłużnika. Zobowiązanie niepodzielne po stronie wierzyciela. Komentarz. 1. Układ podmiotowy.
W ------------- D 1 D 2 Jedno świadczenie i kilku dłużników.
W 1 D W 2 Jedno świadczenie i kilku wierzycieli. Art. 380. § 1. Dłużnicy zobowiązani do świadczenia niepodzielnego są odpowiedzialni za spełnienie świadczenia jak dłużnicy solidarni. Art. 381. § 1. Jeżeli jest kilku wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego, każdy z nich może żądać spełnienia całego świadczenia. § 2. Jednakże w razie sprzeciwu chociażby jednego z wierzycieli, dłużnik obowiązany jest świadczyć wszystkim wierzycielom łącznie albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. 2. Rodzaj świadczenia.
Każde świadczenie, w tym pieniężne (umownie)- wydanie rzeczy, charakter fizykalny.
Każde świadczenie, w tym świadczenie pieniężne.
Podzielność i niepodzielność świadczenia wynika z :
a. cech świadczenia,
b. umowy.
3. Dalsze cechy instytucji. a . możliwość wyboru dłużnika ( ius electio ). b . obowiązek spełnienia jednego świadczenia. c. D 1 , D 2 odpowiedzialni wobec wierzyciela jak dłużnicy solidarni (patrz: reguły odpowiedzialności solidarnej). Art. 380. § 2. W braku odmiennej umowy dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wierzyciela jest niepodzielne . d. zapłata przez jednego dłużników powoduje powstanie roszczenia regresowego do drugiego dłużnika (376).
a . Każdy z wierzycieli może żądać świadczenia w całości dla siebie (do swoich rąk lub do rąk wszystkich wierzycieli, np. W 1 i pełnomocnik W 2 lub na wspólny rachunek wierzycieli).
b . instytucja sprzeciwu. Jeżeli nastąpił sprzeciw W 1 lub W 2 (np. wytoczenie powództwa)- dłużnik ma obowiązek świadczyć wszystkim lub do depozytu sądowego (470). c . brak jest prawa wyboru po stronie dłużnika.
d . jeżeli W 1 przyjął świadczenie- to drugi wierzyciel ma do niego roszczenie regresowe. Art. 378. Jeżeli jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest on odpowiedzialny względem współwierzycieli. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, wierzyciel, który przyjął świadczenie, jest odpowiedzialny w częściach równych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz