Prawo rodzinne

note /search

Dziedziczenie - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1568

DZIEDZICZENIE - ZAGADNIENIA OGÓLNE §1. POJĘCIE DZIEDZICZENIA -pochodne nabycie praw i obowiązków może nastąpić w drodze: sukcesji generalnej - sukcesja uniwersalna, nabycie pod tytułem ogólnym -występuje, gdy nabywca wchodzi w ogół praw i obowiązków innego podmiotu sukcesji syngularnej - nabycie po...

Forma testamentu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

FORMA TESTAMENTU §1. UWAGI OGÓLNE 1.1. FORMALIZM TESTAMENTU -testament należy do czynności prawnych o wysokim stopniu sformalizowania -musi on zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem i z zachowaniem wszystkich wymogów ustawowych -przepisy regulujące te kwestie mają charakter norm bezwzględ...

Kuratela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2058

KURATELA 2.1. POJĘCIE I FUNKCJE KURATELI Kuratela  instytucja prawa osobowego, nie rodzinnego -kuratela nie jest instytucją jednolitą, w KRO unormowana została fragmentarycznie -kuratelę definiuje się poprzez wskazanie jej funkcji Funkcje kurate...

Macierzyństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

MACIERZYŃSTWO 1) Urodzenie dziecka i rola aktu urodzenia  o macierzyństwie decyduje fakt urodzenia dziecka -z faktu urodzenia dziecka wynika wniosek, że w akcie urodzenia dziecka powinna być wpisana jako matka kobieta, która to dziecko urodziła -o fakcie urodzenia dziecka, w terminie 14 dni , powi...

Obowiązek alimentacyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1897

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 4.1. POJĘCIE I FUNKCJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO A. POJĘCIE 1) Obowiązek alimentacyjny  instytucja prawna, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby także środki wychowania, tym członkom rodzi...

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 763

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁŻONKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA 1) Zasady ogólne  zasady ogólne dotyczące zaciągania zobowiązań przez małżonków reguluje art. 41 KRO A. Dług zaciągnięty wspólnie -w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy KC dotyczące odpowiedzialności w sytuacji wielości dłużników (art. 366-383 KC)...

Ojcostwo męża matki dziecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

OJCOSTWO MĘŻA MATKI DZIECKA 1) Domniemanie  regułą jest, że mąż jest ojcem dziecka, które urodziła jego żona w czasie trwania małżeństwa -zgodnie z art. 62 §1 KRO domniemywa się, że mąż matki jest ojcem dziecka, jeżeli: urodziło się ono w czasie trwania małżeństwa urodziło się ono przed upływem 3...

Opieka - Reprezentacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

. OPIEKA 1.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE OPIEKA  dbałość, troska i ochrona udzielana określonej osobie lub rodzinie 1) Cel i charakter prawy opieki  zarówno małoletnim, jak i osobom ubezwłasnowolnionym należy z mocy ustawy pieczę zabezpieczającą całokształt ich interesów życiowych -dla realizacji tej funk...

Porządek dziedziczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

. PORZĄDEK DZIEDZICZENIA 2.1. DZIEDZICZENIE SPADKOBIERCÓW GRUPY PIERWSZEJ 1) Małżonek i dzieci  małżonek spadkodawcy i jego dzieci dziedziczą w częściach równych , ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ -zazwyczaj małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńs...

Prawa i obowiązki małżonków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1491

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW 3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA -nowy stan cywilny, tj. status męża i żony powoduje, że zakres korzystania z wolności osobistej przez małżonków nieco się zmienia -chodzi o te skutki zawarcia małżeństwa, które: dotyczą miejsca zamieszkania małżonków dotyczą ich nazwiska nak...