Dziedziczenie - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie - zagadnienia ogólne  - strona 1 Dziedziczenie - zagadnienia ogólne  - strona 2 Dziedziczenie - zagadnienia ogólne  - strona 3

Fragment notatki:

DZIEDZICZENIE - ZAGADNIENIA OGÓLNE §1. POJĘCIE DZIEDZICZENIA -pochodne nabycie praw i obowiązków może nastąpić w drodze: sukcesji generalnej - sukcesja uniwersalna, nabycie pod tytułem ogólnym -występuje, gdy nabywca wchodzi w ogół praw i obowiązków innego podmiotu sukcesji syngularnej - nabycie pod tytułem szczególnym -charakteryzuje się tym, że ze zbywcy (poprzednika prawnego) przechodzi na nabywcę (następcę prawnego) jedno ściśle określone prawo lub obowiązek bądź też klika praw/obowiązków, ale zindywidualizowanych -dziedziczenie jest sukcesją generalną -dziedziczenie oznacza przejście ogółu praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób -krąg takich osób wyznacza wola spadkodawcy (dziedziczenie testamentowe) lub przepis ustawy (dziedziczenie ustawowe)
-zdarzeniem, z którym ustawa łączy sukcesję generalną jest śmierć osoby fizycznej -dziedziczenie jest jednocześnie wejściem w sytuację prawną spadkodawcy, polegającym w szczególności na nabyciu praw i obowiązków, których podmiotem był zmarły §2. PODMIOTOWE PRAWO DO DZIEDZICZENIA -istnieje wiele poglądów na to, czy prawo do dziedziczenia jest prawem podmiotowym: J. Gwiazdomorski -uważa, że pod pojęciem „prawo do dziedziczenia” można rozumieć dwie kategorie prawa podmiotowego:
prawo podmiotowe do nabycia spadku - suma kwalifikacji potrzebnych do nabycia spadku prawo podmiotowe na spadku - moc spadkobiercy nad spadkiem po jego otwarciu -nie istnieje prawo podmiotowe będące sumą tych dwóch praw A. Ohanowicz -uznawał, że prawo do dziedziczenia jest prawem podmiotowym, ponieważ istnieje szczególna ochrona prawna praw spadkobiercy J.S. Piątkowski -prawo do dziedziczenia jako prawo podmiotowe powstaje dopiero w chwili otwarcia spadku, ponieważ szansa na nabycie spadku nie jest prawnie chroniona §3. POWOŁANIE DO SPADKU Powołanie do spadku/powołanie do dziedziczenia  oznacza źródło, z którego wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej
-polskie prawo wyróżnia dwa źródła nabycia spadku: ustawę dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo, gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą testament  testament jako źródło spadku zawsze ma pierwszeństwo przed ustawą
-polskie prawo przewiduje możliwość powołania do tego samego spadku częściowo na podstawie ustawy , a częściowo na podstawie testamentu -możliwość taka odnosi się wyłącznie do ułamkowych części spadku, co do których spadkodawca nie powołał spadkobiercy lub też spadkobiercy powołani do tych części nie chcą lub nie mogą dziedziczyć, np.

(…)

… za chwilę śmierci uznaje się pierwszy dzień terminu, z upływem którego uznanie za zmarłego stało się możliwe -w orzeczeniu sąd powinien oznaczyć datę dzienną i godzinę śmierci
-jeżeli chwila została oznaczona tylko datą dzienną, za chwilę śmierci uważa się koniec tego dnia -ta właśnie chwila jest chwilą otwarcia spadku
3) Akt zgonu. Sądowe stwierdzenie śmierci  akt zgonu wystawiany jest na podstawie karty…
… dziedziczenia w ogóle
niezdolność względną  niemożliwość dziedziczenia po określonej osobie, np.
spadkobierca niegodny
osoba, która zrzekła się dziedziczenia 5.2. ZDOLNOŚĆ DZIEDZICZENIA - KATEGORIE PODMIOTÓW
1) Dziecko poczęte (nasciturus)  zdolność nasciturusa do dziedziczenia jest zdolnością warunkową
-dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe (art. 927 §2 KC)
-spełnienie się tego warunku powoduje, że nasciturus dziedziczy tak jak pozostali spadkobiercy
-art. 9 KC wprowadza domniemanie prawne, zgodnie z którym dziecko przychodzi na świat żywe
-nie jest koniecznym dowodzenie, że dziecko urodziło się żywe -ciężar obalenia domniemania ciąży na uczestniku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, który twierdzi, że dziecko urodziło się martwe
2) Osoba prawna…
… zapisobierca zwykły oraz zapisobierca windykacyjny -można również żądać uznania za niegodnego uprawnionego do zachowku, jeżeli w konkretny stanie faktycznym osoba taka nie jest powodowana do dziedziczenia ani nie otrzymała zapisu 6.2. STWIERDZENIE NIEGODNOŚCI
1) Proces  stwierdzenie niegodności następuje w trybie procesowym -oznacza to, że dla osiągnięcia skutku w postaci wyłączenia spadkobiercy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz