Obowiązek alimentacyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązek alimentacyjny  - strona 1 Obowiązek alimentacyjny  - strona 2 Obowiązek alimentacyjny  - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 4.1. POJĘCIE I FUNKCJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO A. POJĘCIE 1) Obowiązek alimentacyjny  instytucja prawna, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby także środki wychowania, tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb Alimenty ( alimentium = żywność )  pojęcie oznaczające dostarczanie różnych środków utrzymania oraz środków wychowania 2) Źródło obowiązku alimentacyjnego  obowiązek alimentacyjny wynika ze stosunku rodzinnoprawnego -powstaje on wskutek takich zdarzeń jak:
zawarcie małżeństwa
urodzenie (pochodzenie od określonej osoby) przysposobienie
-zdarzenia te powodują powstanie stosunku alimentacyjnego, ale niekoniecznie powstanie konieczności wykonania tego obowiązku -wyróżnienie stosunku alimentacyjnego od obowiązku alimentacyjnego pozwala odróżnić dwie sytuacje, jakie dotyczą osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji:
ego -przedmiotem stosunku alimentacyjnego jest jednak świadczenie majątkowe w postaci pieniędzy lub naturaliów
-stosunek alimentacyjny jest oparty na modelu zobowiązaniowym
-strony stosunku alimentacyjnego, tj. uprawniony i zobowiązany są odpowiednio wierzycielem i dłużnikiem
-obowiązek alimentacyjny jest jednocześnie obowiązkiem wzajemnym -obowiązek alimentacyjny jest związany z osobą uprawnionego (wierzyciela) oraz z osobą zobowiązanego (dłużnika)
-prawo do alimentów wygasa z chwilą śmierci którejkolwiek ze stron -prawo do żądania alimentów jest niedziedziczne
-w razie śmierci zobowiązanego (dłużnika) obowiązek dostarczania alimentów obciąża również osobę należącą do kręgu zobowiązanych (powstaje samodzielnie względem innego zobowiązanego)
-prawo do alimentów oraz obowiązek alimentacyjny są niezbywalne -nie jest dopuszczalne zrzeczenie się prawa do alimentacji, nawet za zapłatą jednorazowej skapitalizowanej kwoty przyszłych świadczeń
-stosunek alimentacyjny/obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy prawa niezależnie od woli stron
-umowa nie jest źródłem tego stosunku prawnego, lecz może regulować niektóre kwestie dotyczące wykonania tego obowiązku -źródłem obowiązku alimentacyjnego nie jest również czyn niedozwolony, który spowodował szkodę innej osoby
- wykonanie obowiązku alimentacyjnego może niekiedy polegać (względem niesamodzielnego dziecka) na osobistych staraniach o jego utrzymanie i wychowanie, a nie na dostarczaniu środków utrzymania
-prawo do alimentacji:
nie może być nawet za zgodą uprawnionego umorzone przez potrącenie


(…)

… zobowiązanego zawinionego, lekkomyślnego postępowania, które spowodowało stan niedostatku
-zgodnie z art. 1441 KRO zobowiązany do alimentacji może uchylić się od wykonania tego obowiązku, jeżeli żądanie uprawnionego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
zobowiązany nie może się powołać na nadużycie prawa podmiotowego B. TREŚĆ I ZAKRES OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
1) Treść  obowiązek alimentacyjny…
… w linii prostej i rodzeństwo
-dotyczy on krewnych wstępnych i zstępnych bez ograniczenia stopnia pokrewieństwa
-obowiązek między rodzeństwem dotyczy zarówno rodzeństwa naturalnego, jak i przyrodniego -obowiązek alimentacyjny nie dotyczy innych krewnych w linii bocznej 2) Przysposobienie  KRO reguluje ten obowiązek w przypadku przysposobienia niepełnego
-jednakże obowiązek alimentacyjny istnieje…
… i stopień pokrewieństwa
-w odniesieniu do krewnych ustalono 2 reguły kolejności: wg linii pokrewieństwa  obciąża obowiązkiem alimentacyjnych najpierw krewnych w linii prostej bez ograniczenia:
zstępnych przed wstępnymi (tj. dzieci/wnuków względem rodziców/dziadków)
w drugiej kolejności wstępnych względem zstępnych (tj. dziadków/rodziców względem wnuków/dzieci)
w przypadku braku zstępnych i wstępnych…
… małoletnie, jak i dorosłe
-poza obowiązkiem rodziców względem niesamodzielnego dziecka uprawnionym do alimentacji jest ten, kto znajduje się w niedostatku
-pojęcie niedostatku nie ma swojej definicji legalnej
-zakres niedostatku zależy od wielu czynników, a w szczególności od poziomu życia w danym społeczeństwie oraz od cech osobistych samego uprawnionego -chodzi tu o sytuację, w której uprawniony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz