Prawa i obowiązki małżonków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i obowiązki małżonków - strona 1 Prawa i obowiązki małżonków - strona 2 Prawa i obowiązki małżonków - strona 3

Fragment notatki:

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW 3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA -nowy stan cywilny, tj. status męża i żony powoduje, że zakres korzystania z wolności osobistej przez małżonków nieco się zmienia -chodzi o te skutki zawarcia małżeństwa, które:
dotyczą miejsca zamieszkania małżonków
dotyczą ich nazwiska
nakładają na małżonków określone obowiązki o charakterze osobistym, tj. wspólnego pożycia, wierności, pomocy, lojalności nakładają obowiązki o charakterze majątkowym, np. przyczynianie się do utrzymania rodziny -prawa i obowiązki małżonków mają charakter praw podmiotowych , lecz różnią się od konstrukcji praw podmiotowych z KC
-prawa osobiste małżonków nie wynikają ze zobowiązania stron, ale są rezultatem szczególnego aktu prawnego jakim jest zawarcie małżeństwa -naruszenie tych praw i obowiązków nie podlega bezpośredniej sankcji, nie jest możliwa również ich realizacja przy użyciu środków egzekucyjnych 1) Zasada równości  KRO opiera się na konstytucyjnej zasadzie równości kobiety i mężczyzny -żaden z małżonków nie korzysta z ustawowo określonej przewagi w stosunkach rodzinnych -oboje małżonkowie mają równe prawa i obowiązki względem siebie i względem założonej rodziny 2) Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny  równouprawnienie małżonków może niekiedy utrudniać rozwiązywanie spraw ważnych dla rodziny -w razie braku porozumienia odnośnie istotnych spraw małżonkowie mogą zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie (art. 24 KRO) -KRO nie definiuje pojęcia „istotnych spraw”
-są to sprawy dotyczące funkcjonowania rodziny oraz sprawy dotyczące organizacji życia rodzinnego
-pojęciem „istotnych spraw” nie są objęte sprawy, które KRO rozstrzyga expressis verbis , np. sprawy zarządu majątkiem wspólnym małżonków
istotne sprawy dotyczące dziecka wspólnego
sprawy majątkowe małżonków wynikające z obowiązującego ich ustroju majątkowego sprawy natury osobistej, w których decyzja małżonka może być zastąpiona orzeczeniem sądu -rozstrzygnięcie sądu wydane na podstawie art. 24 KRO nie ma charakteru sprawy osądzonej
-orzeczenie to nie może być egzekwowane -sami małżonkowie nie są nim związani i mogą się później porozumieć co do innego sposobu załatwienia sprawy
3.2. PRAWA I OBOWIĄZKI NIEMAJĄTKOWE -zakres niemajątkowych obowiązków małżonków obejmuje trzy podstawowe ciążące na nich powinności :
powinność wspólnego pożycia
powinność wzajemnej pomocy
powinność wierności -niewywiązywanie się przez jednego z małżonków z tych obowiązków może prowadzić do rozwiązania małżeństwa, jeżeli prowadzi ono do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

(…)

… podobne do roszczenia alimentacyjnego, które rozpatruje sąd cywilny w procesie -zasądzając żądaną kwotę na wspólne potrzeby rodziny, sąd uwzględnia również potrzeby pozwanego małżonka
-w art. 28 KRO przewidziano nadzwyczajny i uproszczony tryb uzyskania od zobowiązanego małżonka środków utrzymania
-sąd może w postępowaniu nieprocesowym nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi były wypłacane w całości lub w części do rąk drugiego małżonka -sąd powinien mieć również na względzie potrzeby małżonka-dłużnika
3) Korzystanie z mieszkania  niezależnie od ustroju majątkowego małżonek nie mający własnego tytułu prawnego do mieszkania (np. najem, własność, służebność osobista) jest uprawniony do korzystania z niego w celu zaspokojenia potrzeb rodziny -analogiczne uprawnienie…
… nie może składać się z więcej niż z dwóch członów (o kolejności członów decydują również sami małżonkowie) -oświadczenie dotyczące wyboru nazwiska małżonkowie składają przy zawarciu małżeństwa lub bezpośrednio po jego zawarciu -oświadczenie takie można złożyć najpóźniej do momentu ustanowienia samego aktu małżeństwa -wobec braku oświadczeń małżonkowie zachowują swoje dotychczasowe nazwiska 3.3. PRAWA I OBOWIĄZKI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz