Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania   - strona 1 Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania   - strona 2 Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania   - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁŻONKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA 1) Zasady ogólne  zasady ogólne dotyczące zaciągania zobowiązań przez małżonków reguluje art. 41 KRO A. Dług zaciągnięty wspólnie -w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy KC dotyczące odpowiedzialności w sytuacji wielości dłużników (art. 366-383 KC) -art. 370 KC przewiduje solidarną odpowiedzialność osób, które zaciągnęły zobowiązane dotyczące ich wspólnego mienia, chyba że strony umówiły się inaczej -w takich sytuacjach wierzyciel będzie mógł dochodzić swojego roszczenia w całości od któregokolwiek z małżonków lub od obu łącznie i zaspokoić je ze wszystkich mas majątkowych B. Dług zaciągnięty przez jednego z małżonków -jeżeli jeden z małżonków zaciągnął dług, druga strona może dochodzić swojej wierzytelności wyłącznie od niego -spod egzekucji wyłączony jest wówczas majątek osobisty drugiego współmałżonka -egzekucja z majątku wspólnego uzależniona jest do tego, czy dług został zaciągnięty za zgodą czy bez zgody drugiego małżonka 2) Dopuszczalność zaspokojenia się wierzyciela jednego z małżonków z całego majątku wspólnego  art. 41 §1 wprowadza regułę, zgodnie z którą wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia z całego majątku wspólnego wyłącznie wówczas , gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania
-jest to zgoda o charakterze fakultatywnym -gwarantuje ona wierzycielowi możliwość dochodzenia zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął dług lub z majątku wspólnego małżonków -ustawodawca nie wskazał w jakim czasie powinna zostać udzielona zgoda -zgoda taka powinna być jednak udzielona najpóźniej w momencie podjęcia samej czynności stanowiącej źródło zobowiązania
-zgoda współmałżonka może być udzielona w dowolnej formie -z rozwiązań procesowych (KPC) wynika jednak, iż zgoda takiego typu powinna być udzielona w formie pisemnej (dla celów dowodowych)
-wierzycielowi należy przedstawić dokument zawierający zgodę -zaspokojenie wierzytelności z majątku wspólnego lub z jego części wymaga nadania tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, klauzuli wykonalności także przeciwko jej małżonkowi 3) Możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela jednego z małżonków z majątku wspólnego  w 4 wyraźnie wskazanych przypadkach przyjęto zasadę, że substrat odpowiedzialności za zobowiązanie zaciągnięte samodzielnie przez jednego z małżonków będą stanowić:
majątek osobisty dłużnika, oraz
niektóre, dokładnie wskazane przedmioty majątkowe należące do majątku obojga małżonków

(…)


wierzytelności dotyczące jedynie majątku osobistego dłużnika -w każdym z wymienionych przypadków dłużnik może żądać zaspokojenia z:
majątku osobistego dłużnika wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej
korzyści uzyskanych z przysługujących mu praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 KRO (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej
… wobec których ustawowa wspólność majątkowa została zniesiona orzeczeniem sądu -rozwód ani unieważnienie małżeństwa nie wyłączają solidarnej odpowiedzialności byłych małżonków za zaległości podatkowe jednego z nich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej
-odpowiedzialność współmałżonka jest jednak ograniczona w takiej sytuacji wyłącznie do wysk0ości wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz